โปรโมชั่น

พิเศษ!!!! ลูกค้าทรูรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อประกันภัยเดินทางไอ-อินชัวร์ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับลูกค้าทรูเท่านั้น!! รับรหัสส่วนลดผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น True ID

19 มกราคม 2024

แชร์

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

Promotion i Insure True NEW 1440x943 1

*เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าทรูยู ที่สมัครและชำระค่าเบี้ย ประกันภัยเดินทาง i-Insure ทุกแผนคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปีของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าเข้าแอพพลิเคชั่น True ID เพื่อรับรหัสส่วนลด 15% และนำรหัสมากรอกในเว็บไซต์ https://kpiiinsure.kpi.co.th/iinsure/app ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
  2. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 
  3. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
  4. การส่งเสริมการขายนี้ จัดทําขึ้นโดยบริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคําตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  6. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 หรือ E-mail: service@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง