ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเคลมประกันภัย

ช่องทางการเคลมประกันภัย

 1. แจ้งเคลมออนไลน์
 2. โทร. 0 2624 1111 กด 2
 3. แจ้งเคลมที่สำนักงานสาขา กรุงไทยพานิชประกันภัย
 4. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  ถึง บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมทั่วไป ชั้น 19)
  1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (ตัวจริง)
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. เอกสารสรุปรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแบบละเอียด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

  *บริษัทฯ อาจทำการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินไหมฯ
  **กรณีเคลมผ่านระบบออนไลน์ กรุณาส่งเอกสารฉบับตัวจริงมายังบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหมฯ ส่งไปรษณีย์ ถึง บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมทั่วไป ชั้น 19) 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรณีค่าชดเชยรายได้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 2. สำเนาใบสรุปงบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุ คำวินิจฉัยของแพทย์และจำนวนวันที่เข้าพักรักษาพยาบาล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาประวัติการรักษา

  * บริษัทฯ อาจทำการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินไหมฯ
  ** กรณีเคลมออนไลน์ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม

กรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 2. ใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุและคำวินิจฉัยของแพทย์
 3. สำเนาบัตรประกัน
 4. บันทึกประจำวันของตำรวจเกี่ยวกับคดี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่เกิดเหตุ
 6. เอกสารรับรองความพิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. ภาพถ่ายกรณีสูญเสียอวัยวะ **ต้องเห็นใบหน้าผู้เอาประกันภัยพร้อมอวัยวะที่สูญเสีย**
 8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 9. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมประทับตรา “ตาย”
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. รายงานสถาบันนิติเวชศาสตร์ / รายงานผลการตรวจปริมาณแอลกฮอล์ในเลือด
 7. บันทึกประจำวันของตำรวจเกี่ยวกับคดี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

  *บริษัทฯ อาจทำการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินไหมฯ

เอกสารของทายาท หรือผู้รับประโยชน์ตามกฎหมาย

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบสำคัญการสมรส
 4. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกออกโดยคำสั่งศาล หรือสำนักงานอำเภอที่ผู้เสียชีวิตสังกัด หรือหนังสือสอบสวนทายาทโดยธรรม
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของทายาทหรือผู้รับประโยชน์ตามกฏหมาย

โรคร้ายแรง

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 2. สำเนาใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุและคำวินิจฉัยของแพทย์
 3. ประวัติการรักษาทั้งหมดทุกโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา
 4. ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (TISSUE BIOPSY / ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) / ผลคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก (MRI) / ผลตรวจเลือดต่างๆ
 5. สำเนาบัตรประชาชน

  *บริษัทฯ อาจทำการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน - ประกันภัยการเดินทาง

เอกสารเบื้องต้น

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยการเดินทาง คลิกเพื่อดาวน์โหลด (กรณีเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัท ไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)
 2. สำเนา e-Ticket
 3. สำเนาหน้า Invoice / Receipt แสดงค่าตั๋ว และ ค่าเบี้ยประกันภัย
 4. สำเนา Passport และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารอื่นๆ แยกตามประเภทความเสียหาย

 1. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  1. สำเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าที่เจ้าของคดี
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ "ตาย" ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. ใบรายงานแพทย์ หรือ ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ)
  7. เอกสารอื่นๆ กรณีขอเพิ่มเติม

 2. ค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ
  1. ใบรายงานแพทย์ หรือ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุเหตุ อาการ และตำแหน่งการบาดเจ็บ
  2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างาน (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และใบเสร็จรับเงิน

 3. การบอกเลิกการเดินทาง (เคลมคืนค่าตั๋วเครื่องบิน)
  1. ใบรายงานแพทย์ หรือ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญที่ไม่สามารถเดินได้ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
  2. สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต กรณีเกิดจากการเสียชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับค่าโดยสาร
  4. สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นๆ ยืนยันความสัมพันธ์ทางกฏหมายในกรณีเป็นเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร ญาติ

 4. กรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน
  1. Boarding Pass
  2. เอกสารจากสายการบินระบุสาเหตุการล่าช้า

 5. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
  1. รายงานความเสียหายออกโดยสนามบิน (Property Irregularity Report) หรือ Police Report กรณีถูกชิงทรัพย์
  2. รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย
  3. ใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อ ใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย
  4. Baggage Tag หรือ บัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางจากสายการบิน

 6. การลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
  1. ใบรายงานแพทย์ หรือ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
  2. สำเนามรณบัตรของผู้เสียชีวิต กรณีเกิดจากการเสียชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับค่าโดยสาร
  4. สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นๆ ยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีเป็นเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร ญาติ
  5. สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋วจากสายการบิน พร้อม Boarding Pass
  6. สำเนาใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินสายาการบินอื่นที่ซื้อเพื่อเดินทางกับ พร้อม Boarding Pass

*บริษัทฯ อาจทำการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมฯ
**กรณีเคลมผ่านระบบออนไลน์ กรุณาส่งเอกสารตัวจริงมายังบริษัทฯ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหมฯ ส่งไปรษณีย์ถึงบริษัท
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมทั่วไปชั้น 19) 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าไหมทดแทน ประกันภัยทรัพย์สินและวิศวกรรม

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย เซ็นรับรองสำเนา (ปิดข้อมูลศาสนา)

  ** กรณีเคลมออนไลน์ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมฯ

สำหรับนิติบุคคล

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน (ระบุความเสียหายของทรัพย์สินที่เสียหายและยอดเงินที่ต้องการเรียกร้องฯ) ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัทฯ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นรับรองสำเนา (ปิดข้อมูลศาสนา)
 4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ลงนามและประทับตราบริษัทฯ
 5. เอกสารหลักฐานอื่นๆ แยกตามประเภทความเสียหายของทรัพย์สินดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน - ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยทรัพย์สิน และเอกสารอื่นๆ แยกตามประเภทความเสียหาย

 1. เคลมความเสียหายกับตัวเรือ (Hull Claim)
  1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  2. กรมธรรม์ Hull Policy ต้นฉบับ
  3. รายงานเหตุการณ์และขอบเขตความเสียหาย (Incidental and Damage Report)
  4. รายงานการตรวจสภาพเรือ และ การซ่อมบำรุงครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุ
  5. รายงานความเห็นจากผู้ซ่อม และ ใบเสนอราคาซ่อม (หากมี)
  6. เอกสารสนับสนุนอื่นๆ

 2. เคลมประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
  3. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อ เอกสารการโอนเงิน
  4. หนังสือออกจากผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น บริษัทผู้รับขนส่งสินค้า
  5. รายงานการขนถ่ายสินค้า
  6. แผนผังการจัดวางสินค้า
  7. เงื่อนไขการขนส่งและดูแลสินค้า มาตรฐานการบรรจุ หรือการวัดปริมาณ
  8. มาตรฐานการรับสินค้า การประกันคุณภาพการรับสินค้า

 3. เคลมความรับผิดของผู้ขนส่ง
  1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
  3. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อ เอกสารการโอนเงิน
  4. บันทึกประจำวันของตำรวจ (ถ้ามี)
  5. ภาพถ่ายของสินค้าที่เสียหาย และภาพถ่ายพาหนะที่ใช้ขนส่ง

ขั้นตอนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
  1. กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่นำเสนออนุมัติค่าสินไหมและออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 10 วันทำการ
  2. กรณีเอกสารไม่ครบ ขอเอกสารเพิ่มผ่านจากผู้เอาประกันภัย/ทายาท หรือหน่วยงานกลาง (ธนาคาร ตัวแทน นายหน้า ฯลฯ)
  3. กรณีต้องการประวัติรักษาพยาบาลหรือเอกสารอื่นๆ จากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สามารถขอจากผู้เอาประกันภัย หรือทายาทโดยตรง
  4. ในกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสาเหตุฆาตกรรม หรือมีส่วนร่วมทะเลาะวิวาทต้องขอเอกสารบันทึกประจำวัน รายงานตำรวจ รายงานความคืบหน้าคดี สรุปสำนวนคดี ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทหรือไม่

 2. เสนออนุมัติค่าสินไหมทดแทน
  หากเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ดำเนินการเสนออนุมัติค่าสินไหมทดแทนและออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 วัน

 3. ชำระค่าสินไหมทดแทน
  บริษัทฯ จะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติ และบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน