ประวัติ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 ในนาม บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนเจริญกรุง อำเภอป้อมปราบ จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ โดยการนำของ พลจัตวาประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียน ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (องค์การ ร.ส.พ.) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยรถยนต์

รายนามกรรมการบริหารชุดแรก

 • พลตรีประมาณ อดิเรกสาร

  ประธานกรรมการ

 • พันเอกวงศ์ วงศ์สมบุญ

  กรรมการ

 • นาวาโทหลวงวารี รณชิต

  กรรมการผู้อำนวยการ

 • นายแดง เรืองวิเศษ

  กรรมการ

 • นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง

  กรรมการ

 • นายมนูญ บริสุทธิ์

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสะอาด บูรณากาญจน์

  กรรมการ

รายนามผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ

 • พลตรีประมาณ อดิเรกสาร

 • นายบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

 • นาวาโทหลวงวารี รณชิต

 • นายอุเทนนิส เตชะไพบูลย์

 • พันเอกวงศ์ วงศ์สมบุญ

 • นายสะอาด บูรณากาญจน์

 • หลวงสกล ถ่องวิจารณ์

 • นายเดช บุญ-หลง

 • นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง

ประสบการณ์

พ.ศ.

2497

บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัดอยู่ในความอุปการะของรัฐ

พ.ศ. 2497 บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด อยู่ในความอุปการะของรัฐ รัฐบาล (สมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม) ได้ประกาศรับ บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด ไว้ในความอุปการะของรัฐ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัย เพียงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับเกียรติจากรัฐบาลในขณะนั้น

พ.ศ.

2514

พร้อมเดินหน้า สู่ธุรกิจประกันวินาศภัยเต็มรูปแบบ

บริษัทฯ ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในธุรกิจประกันภัย และด้วยศักยภาพของการบริหารธุรกิจให้เติบโตขึ้น จึงพร้อมขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล โดยยึดถือการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโปร่งใส เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกันวินาศภัย

พ.ศ.

2538

ผนึกกำลังร่วมทุนกับธนาคาร กรุงไทยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ด้วยการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ จึงพร้อมขยายฐานการให้บริการ และสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมทุนกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารที่มีชื่อเสียงด้านความมั่นคงเป็นอันดับต้นของประเทศ โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท จึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

พ.ศ.

2550

ขยายฐานความมั่นคง เพิ่มทุนจดทะเบียน ธนาคารกรุงไทย เข้าถือหุ้นเพิ่ม

ด้วยความพร้อมและความมั่นคงของบริษัทฯ จึงมีแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าขึ้น เพื่อสามารถรองรับความต้องการของตลาดประกันภัยที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนั้น บริษัทฯ จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ เป็นจำนวน 110 ล้านบาท โดยมี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 45

พ.ศ.

2552

เสริมสร้างความเชื่อมั่น เริ่มก่อสร้างอาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่

ด้วยบทพิสูจน์ถึงความมั่นคงในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทขึ้น ชื่อ อาคารเคพีไอทาวเวอร์ เป็นอาคาร 24 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 24,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1122 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพร้อมให้บริการอย่างมีความคล่องตัวขึ้น พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทั่วไป

พ.ศ.

2555

จดทะเบียนเป็น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 56 วรรค 2 ที่กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นบริษัทจำกัด ให้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 มีมติพิเศษให้ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียน ในนาม บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Rectangle 89

วิสัยทัศน์

Ensure Your Future For A Better Journey
มุ่งมั่นเพื่ออนาคตของคุณสู่เส้นทางที่ดีกว่า

พันธกิจ

handshake FILL0 wght400 GRAD0 opsz24

Trust turned into care
จากความไว้วางใจสู่การดูแล

all inclusive FILL0 wght400 GRAD0 opsz24

Rooted in sustainability
ตั้งมั่นบนรากฐานแห่งความยั่งยืน

check circle FILL0 wght400 GRAD0 opsz24

Making insurance simple
ให้ทุกการประกันเป็นเรื่องง่าย

groups 2

Together towards tomorrow
ก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน

workspaces

Nurturing talent, valuing dedication
ดูแลทุกศักยภาพ ตอบรับทุกการทุ่มเท

star FILL0 wght400 GRAD0 opsz24

Transforming visions into reality
เปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจริง