เกี่ยวกับเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมเทคโนโลยี อย่างเป็น รูปธรรม บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัยจำกัด(มหาชน) จึงได้รับรางวัลการจัดอันดับจากองค์กรณ์ในระดับประเทศที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง

New Project (1)

Contact Center Asian PacificAwards 2023 (Silver Award)

จาก APAC Awards 2023, Malaysia

New Project (4)

รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ดีเด่น 2023 (เหรียญทอง)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

New Project (2)

รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าดีเด่น 2022 (เหรียญเงิน)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

New Project

BILLDING SAFTY AWARD 2023 (Gold Level)

จาก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Frame 272 3

รางวัล MEA ENERGY AWARDS 2022 อาคารประหยัดพลังงาน

จาก การไฟฟ้านครหลวง

F1 s18 0009 x1

รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าดีเด่น 2022 (เหรียญเงิน)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

F1 s18 0014

รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนดีเด่น 2022 (เหรียญเงิน)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

F1 s18 0001

รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ดีเด่น 2022 (เหรียญเงิน)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

Frame 2022

รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลชมเชย 2022 (เหรียญทองแดง)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

Frame 2021

BILLDING SAFTY AWARD 2021

จาก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Frame 2564 2

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2564

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Frame 2564

รางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

Frame 2563

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2563

จากสำนักงานคณะกรรการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Frame 2558

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Frame 2562

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2562

จากสำนักงานคณะกรรการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Frame 2550

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2557

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Frame 2556

รางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2556

จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Frame 2550

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2554

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Frame 2550

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Frame 2550

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Frame 2550

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2550

จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

Frame 2549

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2549

จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

Frame 272 2548

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2548

จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

Frame 272 2547

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2547

จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์