เกี่ยวกับเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมเทคโนโลยี อย่างเป็น รูปธรรม บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัยจำกัด(มหาชน) จึงได้รับรางวัลการจัดอันดับจากองค์กรณ์ในระดับประเทศที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง

Contact Center Asian PacificAwards 2023 (Silver Award)

จาก APAC Awards 2023, Malaysia

รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ดีเด่น 2023 (เหรียญทอง)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าดีเด่น 2022 (เหรียญเงิน)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

BILLDING SAFTY AWARD 2023 (Gold Level)

จาก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รางวัล MEA ENERGY AWARDS 2022 อาคารประหยัดพลังงาน

จาก การไฟฟ้านครหลวง

รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าดีเด่น 2022 (เหรียญเงิน)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนดีเด่น 2022 (เหรียญเงิน)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ดีเด่น 2022 (เหรียญเงิน)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลชมเชย 2022 (เหรียญทองแดง)

จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ไทย

BILLDING SAFTY AWARD 2021

จาก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2564

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2563

จากสำนักงานคณะกรรการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2562

จากสำนักงานคณะกรรการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2557

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2556

จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2554

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2550

จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2549

จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2548

จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2547

จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์