สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

ชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของเรา ด้วยการใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคงร่วมกับเรา

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจในด้านการประกันวินาศภัย บริษัทฯ ที่มากด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 70 ปี เป็นบริษัทประกันภัยอันดับต้นๆ ของประเทศ ที่มีชื่อเสียงในด้านความ มั่นคง และเป็นบริษัทในเครือ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยมีศักยภาพในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตก้าวหน้า พร้อมขับเครื่ององค์กร Ensure Your Future For A Better Journey มุ่งมั่นเพื่ออนาคตสู่เส้นทางที่ดีกว่า

Rectangle 88

ตําแหน่งงานที่รับสมัคร

กลุ่มตำแหน่งด้านการตลาด

ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้าตามแหล่งงานต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ
 2. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร,กลุ่มตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ ทั้งการให้บริการ การขาย ส่งเสริม และรักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
 5. ลงพื้นที่สาขา ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ขาย และกระตุ้นยอดขาย
 6. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 7. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 8. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของคู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 9. รวมพัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 1. ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประกันภัย
 5. มีประสบการณ์ในการทำการตลาดตามแหล่งงานที่รับผิดชอบ
 6. สามารถดูแลพื้นที่สาขาที่รับผิดชอบ และจังหวัดใกล้เคียง
กรอกใบสมัคร

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจลูกค้าองค์กร

ลักษณะงาน

 1. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการหารายได้ ทั้งงานใหม่และรักษาฐานงานต่ออายุ รวมถึงการขยายแหล่งงานใหม่ จากแหล่งงานต่างๆ
 2. บริหารจัดการให้ทีมงานวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดของคู่แข่ง และจัดทำรายการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนงานขายของส่วนธุรกิจลูกค้าองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 3. บริหารความสัมพันธ์แหล่งงาน และลูกค้าของแหล่งงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
 4. ติดตาม ควบคุมการให้บริการ การให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาแก่แหล่งงานและลูกค้า
 5. บริหารจัดการและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทีมงาน รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด
 6. บริหารจัดการและติดตาม ตรวจสอบ ให้การสรุปและวิเคราะห์ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชามีความถูกต้อง ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ตัดสินใจ
 7. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับธุรกิจที่ขายไปพร้อมกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ผ่านช่องทางสายงานธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ของธนาคารกรุงไทย อธิบายความคุ้มครองประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ในการออกข้อเสนอราคางานใหม่ และรักษางานต่ออายุ ผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารผู้มีใบอนุญาตแนะนำประกันวินาศภัยซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้าผู้เอาประกันภัย และเข้าพบลูกค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในกรณีที่เหมาะสม
 8. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์งานขายของพื้นที่ธุรกิจธนาคารในความดูแล และร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 9. กำหนดแผนงานในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานและจัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 10. ร่วมสำรวจความเสี่ยงภัยก่อนการรับประกันภัย หรือเมื่อครบกำหนดต่ออายุประกันภัย กับทีมสำรวจความเสี่ยงภัยในกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือก
 11. Account Development -Cross & Up Selling ต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร
 12. ให้ข้อมูล และ/หรือร่วมปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้าร่วมกับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 13. จัดอบรม และให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยเพื่อธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 14. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธนาคาร หรือเขตจัดขึ้น
 15. สนับสนุนงานปฏิบัติการขายประจำวัน (operation support) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในพื้นที่ที่ดูแล ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 16. รับผิดชอบงานใหม่ งานต่ออายุประกันภัย ของหน่วยงานพื้นที่ในความดูแลโดยประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อเสนองานใหม่ งานต่ออายุ หรือสลักหลังแก้ไขตามที่ลูกค้า หรือธนาคารกำหนด ร่วมเจรจาให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประกันภัย
 17. นำเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสนอกับหน่วยงานธนาคารและตัวแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปิดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 18. ประสานงานการจัดส่งกรมธรรม์ เก็บเบี้ยประกันภัยตามงวดและระยะเวลาที่ตกลง กรณีลูกค้าชำระเงินนอกระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ
 19. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสาขาธนาคารในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินกำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านประกันภัย งานวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร หรืองานการตลาดประกันวินาศภัยหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารสามารถจัดทำ presentation และนำเสนอได้ดี
 4. มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์การตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ สามารถการตอบคำถาม ให้ความรู้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร และผู้เอาประกันภัย
กรอกใบสมัคร

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (การตลาดธุรกิจสถาบันการเงิน)

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และผู้เอาประกันภัย ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา และ สินเชื่อธุรกิจ (loan & non loan) ผ่านช่องทางสถาบันการเงิน อธิบายความคุ้มครองประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ในการออกข้อเสนอราคางานใหม่ และรักษางานต่ออายุ ผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารผู้มีใบอนุญาตแนะนำประกันวินาศภัยให้แก่ผู้ดูแลลูกค้า และเข้าพบลูกค้าในกรณีที่เหมาะสม
 2. ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์แผนพัฒนาธุรกิจให้กับองค์กรและคู่ค้าสถาบันการเงินในความดูแล รวมถึงร่วมกำหนดกลยุทธ์ แคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 3. กำหนดแผนงานในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานและจัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 4. ร่วมสำรวจความเสี่ยงภัยก่อนการรับประกันภัย หรือเมื่อครบกำหนดต่ออายุประกันภัย กับทีมสำรวจความเสี่ยงภัยในกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือก
 5. Account Development – Cross & Up Selling ต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร
 6. สรรหาพันธมิตรหรือคู่ค้ารายใหม่ให้กับองค์กร
 7. ควบคุม ดูแลโครงการ จากการขยายโอกาสทางการตลาดต่างๆ ที่มีร่วมกับคู่ค้าที่ดูแล ให้ดำเนินไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 8. ให้ข้อมูล และ/หรือร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้ากับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 9. จัดอบรม และให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยเพื่อธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 10. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธนาคาร หรือคู่ค้าจัดขึ้น
  สนับสนุนงานปฏิบัติการขายประจำวัน (operation support) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ดูแล
 11. รับผิดชอบงานใหม่ งานต่ออายุประกันภัย ของคู่ค้าในความดูแลโดยประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อเสนองานใหม่ งานต่ออายุ หรือสลักหลังแก้ไขตามที่ลูกค้า หรือธนาคารกำหนด ร่วมเจรจาให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประกันภัยนำเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสนอกับหน่วยงานธนาคารและตัวแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปิดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 12. ควบคุม ดูแล ประสานงานการจัดส่งกรมธรรม์ เก็บเบี้ยประกันภัยตามงวดและระยะเวลาที่ตกลง กรณีลูกค้าชำระเงินนอกระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ
 13. ควบคุม ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสาขาธนาคารในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินกำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านประกันภัย งานวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร หรืองานการตลาดประกันวินาศภัยหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี บริหารทีมอย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจา สามารถจัดทำ presentation และนำเสนอได้ดี
 4. มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์การตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ สามารถการตอบคำถาม ให้ความรู้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร และผู้เอาประกันภัย
กรอกใบสมัคร

ผู้จัดการส่วนพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจทางโทรศัพท์

ลักษณะงาน

 1. บริหารจัดการงานดูแล Site Project ทั้ง In-house & Outsource ตามแต่ละกลุ่มลูกค้า (Account) เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย โดยดำเนินการ
  1.1 ควบคุม ดูแล และติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งจัดหาแนวทาง (Solutions) เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ ตลอดจนจัดหาแผนในการจูงใจ (Motivate Plan) เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  1.2 บริหารกลุ่มลูกค้า (Account) และมอบหมายทีมงานในการดูแลโครงการ รวมถึงให้คำแนะนำในการบริหารจัดการโครงการ
  1.3 รายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 2. วางแผนการดำเนินการขึ้น (Set Up) โครงการ และประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งมอบหมายงานให้ทีมงานเพื่อการติดต่อประสานงานจัดเตรียมข้อมูล
 3. ประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหาการทำงานและหาวิธีแก้ไข และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 4. ควบคุม จัดการ และประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนทีมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของฝ่ายงาน
 5. จัดทำบันทึกอนุมัติภายในตามอำนาจดำเนินการ

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการพัฒนาธุรกิจทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหรือบริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-การตลาดสาขา

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้าในแหล่งงานต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ
 2. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร,กลุ่มตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ ทั้งการให้บริการ การขาย และส่งเสริม/รักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
 5. ลงพื้นที่สาขา Coaching ความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ขาย และกระตุ้นยอดขาย
 6. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 7. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 8. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของคู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 9. รวมพัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 1. ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประกันภัย
 5. มีประสบการณ์ในการทำการตลาดในแหล่งงานธนาคาร และสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ: สาขาที่มีตำแหน่งว่างได้แก่ สาขาเชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครปฐม นครศรีฯ หาดใหญ่ และ ภูเก็ต

กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-พัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบควบคุมจัดการเพื่อให้ได้เป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับผ่านกลุ่มลูกค้ารายย่อยธนาคารกรุงไทย
 2. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคารกรุงไทย
 3. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร, ทั้งการให้บริการ การขาย และส่งเสริม/รักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
 6. ลงพื้นที่สาขา Coaching ความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ขายธนาคาร และกระตุ้นยอดขาย
 7. รวมกำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 8. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 9. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของธนาคาร/คู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 10. พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคาร
 3. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทาง และดูแลสาขา ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ-พัฒนาธุรกิจลูกค้าองค์กร

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับธุรกิจที่ขายไปพร้อมกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ผ่านช่องทางสายงานธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ของธนาคารกรุงไทย อธิบายความคุ้มครองประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ในการออกข้อเสนอราคางานใหม่ และรักษางานต่ออายุ ผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารผู้มีใบอนุญาตแนะนำประกันวินาศภัยซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้าผู้เอาประกันภัย และเข้าพบลูกค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในกรณีที่เหมาะสม
 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์งานขายของพื้นที่ธุรกิจธนาคารในความดูแล และร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 3. กำหนดแผนงานในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานและจัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 4. ร่วมสำรวจความเสี่ยงภัยก่อนการรับประกันภัย หรือเมื่อครบกำหนดต่ออายุประกันภัย กับทีมสำรวจความเสี่ยงภัยในกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือก
 5. Account Development -Cross & Up Selling ต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร
 6. ให้ข้อมูล และ/หรือร่วมปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้าร่วมกับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 7. จัดอบรม และให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยเพื่อธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 8. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธนาคาร หรือเขตจัดขึ้น
 9. สนับสนุนงานปฏิบัติการขายประจำวัน (operation support) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในพื้นที่ที่ดูแล ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 10. รับผิดชอบงานใหม่ งานต่ออายุประกันภัย ของหน่วยงานพื้นที่ในความดูแลโดยประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อเสนองานใหม่ งานต่ออายุ หรือสลักหลังแก้ไขตามที่ลูกค้า หรือธนาคารกำหนด ร่วมเจรจาให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประกันภัย
  นำเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสนอกับหน่วยงานธนาคารและตัวแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปิดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 11. ประสานงานการจัดส่งกรมธรรม์ เก็บเบี้ยประกันภัยตามงวดและระยะเวลาที่ตกลง กรณีลูกค้าชำระเงินนอกระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ
 12. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสาขาธนาคารในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินกำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านประกันภัย งานวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร หรืองานการตลาดประกันวินาศภัยหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารสามารถจัดทำ presentation และนำเสนอได้ดี
 4. มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์การตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ สามารถการตอบคำถาม ให้ความรู้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร และผู้เอาประกันภัย
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-พัฒนาและสนับสนุนธุรกิจทางโทรศัพท์

ลักษณะงาน

 1. ออกเยี่ยม Site เป็นรายสัปดาห์เพื่อติดตามยอดขาย และสรุปรายละเอียดตามแผนการกระตุ้นยอดขายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 2. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการขึ้น (Set Up) โครงการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และรายงานประจำปี (Daily, Weekly, Monthly, Yearly Report)
 4. ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในตามกรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
 5. จัดทำบันทึกอนุมัติภายในที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประสานงานกับ partner อย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารสามารถจัดทำ presentation และนำเสนอได้ดี
 4. มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการพัฒนาธุรกิจทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรอกใบสมัคร

กลุ่มตำแหน่งด้านการรับประกันภัย

ผู้จัดการส่วนฝ่ายประกันภัยต่อ

ลักษณะงาน

 1. ควบคุมกิจกรรมการจัดทำหรือต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อ โดย
  1.1 ควบคุมการจัดทำรายงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำส่งผู้บริหารหรือ Reinsurers/Brokers
  1.2 เจรจาหรือตอบข้อซักถามจาก Reinsurers ตามนโยบายจากผู้บริหาร
  1.3 ดูแลการจัดทำเอกสารสัญญาและ Reinsurance Guidelines ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  1.4 ดูแลการทดสอบสัญญาประกันภัยต่อของบริษัทฯ
 2. ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงด้าน Financial Strength ของ Reinsurers ตามกำหนดและรายงานผู้บริหารหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
 3. บริหารทีมงานในการจัดทำเอกสาร การ set-up ระบบ รายงานส่งหน่วยงานภายใน/ภายนอก และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
 4. ควบคุมดูแลการจัดทำรายงานและวิเคราะห์รายงาน สำหรับ
  4.1 ผลการดำเนินงานของสัญญา
  4.2 การวิเคราะห์การรับประกันภัยของบริษัทในระดับ Portfolio
  4.3 การตรวจสอบการใช้สัญญา
 5. จัดทำและดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ Excess of Loss ตามเงื่อนไขของสัญญาและรายงานสถานะของสินไหมรายเหตุการณ์ขนาดใหญ่ต่อผู้บริหาร
 6. บริหารทีมงานในการจัดการประชุม การสื่อสาร และการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับ Reinsurers/Brokers
 7. ดำเนินการและบริหารกิจกรรม/ธุรกรรมการรับประกันภัยโครงการรับประกันภัยขนาดใหญ่ที่บริษัทเข้าร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย โดย
  7.1 นำเสนอการรับประกันภัยประเภทโครงการแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ
  7.2 ควบคุมการจัดทำเอกสาร การนำข้อมูลเข้าระบบ และประสานงานกับหน่วยงานภายใน
  7.3 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  7.4 ประเมินผลการรับประกันภัยของโครงการในภาพรวมเพื่อรายงานแก่ผู้บริหาร
 8. ควบคุมการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามคู่มือ และปรับปรุงวิธีการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 9. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและดูแลควบคุมการปรับปรุงพัฒนาระบบหรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ
 10. จัดทำข้อมูลนำเสนอและรายงานการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการประกันภัยต่อ
 11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประกันภัย สาขาบริหารความเสี่ยง สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5-7 ปี ด้านธุรกิจประกันภัย และการประกันภัยต่อ
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-รับประกันภัยรถยนต์

ลักษณะงาน

 1. การรับประกันภัยแหล่งงานที่มาจากคู่ค้า ตัวแทน นายหน้า สถาบันการเงิน ลูกค้า
  ตรงที่อยู่ในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. การรับประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการและนโยบายที่กำหนดไว้ตามคู่มือ
 3. ปฏิบัติ การดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ คำสั่ง ของ สนง. คปภ.
 4. การสนับสนุนการขยายงานใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งงานใหม่
  และงานต่ออายุ และทั้งระบบ online และ offline
 5. พิจารณารับประกันภัยตามอัตราความเสียหายและต้นทุนของคู่ค้าแต่ละราย
 6. การพิจารณาตรวจสภาพรถยนต์เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนการรับประกันภัย
 7. การติดตามข้อมูลการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการตลาดเพื่อรวบรวม
  ประสานงานกับกับส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
 8. การเข้าพบคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างโอกาสในการขยายงานร่วม
  กับฝ่ายขยายงาน
 9. จัดทำ Quotation Tracking Report และรวมถึงการทำรายงาน การวิเคราะห์ และสามารถทำ Pricing และการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มยอดขายจากอัตราการเสนอราคาใหม่

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย /สถิติ/ คณิตศสาตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์งานด้านรับประกันภัยรถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-ประกันภัยต่อ

ลักษณะงาน

 1. การจัดทำหรือต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อ
 2. บริหารการจัดทำรายงานของฝ่าย และนำส่งข้อมูลการจัดทำหรือต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทประกันภัยต่อ
 3. สื่อสารหรือโต้ตอบกับบริษัทประกันภัยต่อตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำเอกสารสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไข ควบคุมการนำส่งเอกสารสารและการ Set Up ระบบตามเงื่อนไขสัญญา
 5. ตรวจสอบรายงานและควบคุมการจัดทำข้อมูลการประกันภัยต่อให้หน่วยงานภายในหรือ คปภ.
 6. จัดทำกรอบการบริหารการประกันภัยต่อและคู่มือการประกันภัยต่อประจำปี
 7. ควบคุมการจัดทำเอกสาร และควบคุมการนำส่งเอกสารตามกำหนดเวลา
 8. การติดตามความมั่นคงของบริษัทประกันภัยต่อและการบริหาร Relationship ระหว่างบริษัทและบริษัทประกันภัยต่อ
 9. จัดทำรายชื่อ Reinsurer Approved List ประจำปี พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนต่อผู้บังคับบัญชา
 10. ควบคุมการจัดทำรายงานติดตามความมั่นคงของบริษัทประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกำหนด และรายงานผู้บังคับบัญชาหากบริษัทประกันภัยต่อมีความมั่นคงไม่เป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ
 11. ทำ Presentation ในการประชุมร่วมกับบริษัทประกันภัยต่อ จัดทำรายงานสรุปการประชุม และดำเนินการจากประเด็นในที่ประชุม
 12. จัดทำรายชื่อสำหรับการจัดส่งบัตรอวยพร หรือของขวัญปีใหม่จากบริษัทฯ ให้แก่บริษัทประกันภัยต่อ และควบคุมการจัดส่งให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
 13. โต้ตอบกับบริษัทประกันภัยต่อ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทประกันภัยต่อตามที่ได้รับการร้องขอ
 14. การจัดสรรภัยสำหรับงานโครงการ (Project Package)
 15. จัดทำการจัดสรรภัยสำหรับงานโครงการและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 16. ตรวจสอบและควบคุมการ set up ระบบของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามการจัดสรรภัยที่ได้รับอนุมัติ
 17. ดำเนินการแจ้งข้อมูลการจัดสรรภัยให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 18. รับประกันภัยแบบโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 19. จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณารับประกันภัยโครงการ
 20. จัดสรรภัยและประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่อตามนโย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย /สถิติ/ คณิตศสาตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่
กรอกใบสมัคร

กลุ่มตำแหน่งด้านสินไหม

ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์

ลักษณะงาน

 1. กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของฝ่ายสินไหมรถยนต์
 2. ติดตาม ควบคุม และบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านงานพิจารณาเคลมและชดใช้สินไหมทดแทนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
 3. ติดตาม ควบคุม และบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านงานรับแจ้งและบริการสินไหมทดแทนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
 4. ติดตาม ควบคุม และบริหารจัดการปฏิบัติงานจ่ายสินไหม งานเรียกร้องและคดีความ รวมทั้งงานข้อมูลและพัฒนาระบบงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานสินไหม
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงาน หรือหัวหน้าโปรเจกต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
กรอกใบสมัคร

ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ และข้อมูล

ลักษณะงาน

 1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับการอนุมัติจัดซ่อมรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยดำเนินการ
  1.1 ตรวจสอบรายการอนุมัติซ่อมเป็นไปตามการพิจารณาความรับผิด และสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
  1.2 ตรวจสอบการจัดซ่อมของคู่สัญญาให้เป็นไปตามคำสั่งอนุมัติซ่อม
  1.3 สรุปรายการตรวจสอบรายเดือน
  1.4 บริการและจัดการงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. ตรวจสอบรายการจ่ายสินไหมตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด โดยดำเนินการ
  2.1 สุ่มตรวจสอบรายการจ่ายสินไหม การอนุมัติ เอกสารประกอบการอนุมัติ ระยะเวลาการจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด
  2.2 สรุปรายการตรวจสอบรายเดือน
  2.3 บริการและจัดการงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. ตรวจสอบรายการสินไหมเพื่อปิดเคลมตามมาตรฐานที่กำหนด
  3.1 ตรวจสอบรายการเคลมคงค้าง ที่อายุเกิน 18 เดือนนับจากวันเกิดเหตุ เพื่อดำเนินการปิดเคลมตามมาตรฐานที่กำหนด
  3.2 สรุปรายการตรวจสอบรายเดือน
  3.3 บริการและจัดการงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. จัดทำข้อมูลและรายงาน
  4.1 ดึงข้อมูลจากระบบ
  4.2 จัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต่าง ๆ
  4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  4.4 ส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด
  4.5 สุ่มตรวจสอบข้อมูลที่ได้ว่าการทำงานสินไหมเป็นไปตามกำหนดของแต่ละส่วนงานหรือไม่
 5. จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานตาม SLA ของแต่ละหน่วยงาน
  5.1 ดึงข้อมูลจากระบบ
  5.2 จัดทำสรุปผลการทำงานตาม SLA ที่กำหนด
  5.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  5.4 ส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด
 6. แก้ไขข้อมูลบนระบบที่ไม่ถูกต้อง
  6.1 ตรวจสอบการทำงานของระบบ หากพบความผิดปกติ และส่งเรื่อง IT ดำเนินการแก้ไข
  6.2 ติดตามการแก้ไขโดยไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนดของการดำเนินการสินไหมแต่ละขั้นตอน และมีความถูกต้อง
 7. แก้ไขระบบที่ไม่ถูกต้อง
  7.1 มีความเข้าใจอย่างดีในขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ และเขียน System Spec ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
  7.2 ประสานงานกับ IT ในการขอแก้ไขโปรแกรม
  7.3 ติดตามและตรวจสอบการแก้ไขระบบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
  7.4 สุ่มตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 8. พัฒนาระบบใหม่ ๆ
  8.1 รวบรวมความต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน
  8.2 มีความเข้าใจอย่างดีในขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ และเขียน System Spec ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
  8.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
  8.4 ติดตามและตรวจสอบการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
  8.5 สุ่มตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 2. มีประสบการณ์ด้านสินไหมยนต์ หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปี
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงาน หรือหัวหน้าโปรเจกต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรม หรือ เครื่องมือ ในการวิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลได้ดี
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-สินไหมทรัพย์สินและวิศวกรรม

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับแจ้งความเสียหายเพื่อบันทึกลงระบบ
 2. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าสินไหม โดยดำเนินการ
 3. พิจารณาสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกอบกับข้อมูลรายงานจากบริษัทสำรวจภัย (หากมี) และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อการพิจารณา ให้คำแนะนำรวมทั้งบริหารจัดการซากทรัพย์สินประกันภัย ประมูล และ/หรือเจรจาหักค่าซากตามคู่มือปฏิบัติงาน และสอบทาน
 4. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการอนุมัติค่าสินไหม งานรวบรวมและวิเคราะห์สถิติ และงานอื่นๆ อนุมัติค่าสินไหมได้ถูกต้องตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และจัดส่งฝ่ายการเงินทำจ่ายตามขั้นตอน แนะนำและประสานงานด้านการปรับปรุงกรมธรรม์ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อลูกค้า และแหล่งงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตามกรณีที่เหมาะสม

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประกันภัย สาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านสินไหมอย่างน้อย 3-5 ปี
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-สินไหมรถยนต์ (ประจำสาขาต่างจังหวัด)

ลักษณะงาน

 1. พิจารณาความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
 3. เจรจาค่าสินไหมทดแทน ทุกประเภทความเสียหาย
 4. พิสูจน์ความเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์
 5. บริหารจัดการประมูลซากรถยนต์ทั่วปรเทศ
 6. ชี้แจงข้อร้องเรียนผ่าน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
 7. อื่น ๆ ตามที่มอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย กฎหมายการจราจร การประเมินราคาค่าซ่อม
 3. มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 4. บุคลิคและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา รักงานบริการ
 5. มีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

  หมายเหตุ: สาขาที่มีตำแหน่งว่างได้แก่ สาขาขอนแก่น และสาขาอุดรฯ
กรอกใบสมัคร

กลุ่มตำแหน่งด้านบัญชี การเงิน และการลงทุน

เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ-บัญชีบริหาร (Budgeting & Managerial Accounting)

ลักษณะงาน

 1. จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานสาขาและ Project
 2. รายงานค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับฝ่ายงาน และสาขา รวมถึงข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายงานตลาดฯ
 3. จัดทำการปันส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Expense Allocation)
 4. จัดทำข้อมูล และพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาระบบงานใหม่ให้เป็นไปตามแผน
 5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีบริหารที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. หากจบการศึกษาด้านบัญชีบริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ ประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
กรอกใบสมัคร

ผู้จัดการส่วนรับเงิน-จ่ายเงิน

ลักษณะงาน

 1. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินรับ โดยดำเนินการ
  1.1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการบันทึกการรับเงินรายได้อื่นๆ ของบริษัทเข้าระบบตามอำนาจดำเนินการ และในทุกวันทำการแรกของต้นเดือนจะตรวจสอบไม่ให้มีรายการคงค้างที่บันทึกการรับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกการตัดรายได้
  1.2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีล่วงหน้าให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งติดตามให้ผู้ที่เบิกใบเสร็จฯ แล้วต้องมีการนำเงินมาชำระค่าเบี้ยฯ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งหากไม่มีการรับชำระเงินมาจะดำเนินการประสานงานเพื่อติดตามให้นำใบเสร็จฯ กลับคืนบริษัทฯ
  1.3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งอนุมัติการบันทึกรายได้ตามอำนาจดำเนินการ
  1.4. ควบคุมรอบการส่งตัดบัญชีและบัตรเครดิตให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งอนุมัติรายการตามอำนาจดำเนินการ
  1.5. ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกชดเชยเงินสดย่อย พร้อมทั้งสุ่มตรวจนับเงินสด และอนุมัติรายการเบิกเงินสดย่อย
  1.6. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานเช็คคงเหลือในมือ และควบคุมให้มีการติดตามลูกค้ามารับเช็คอย่างสม่ำเสมอ
  1.7. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และอนุมัติตามอำนาจดำเนินการ
  1.8. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามระบบใหม่เป็นไปตามแผน
  1.9. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ
  1.10. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการใช้บริการของธนาคารส่งฝ่ายบัญชี ตามอำนาจดำเนินการ
  1.11. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานสินทรัพย์ติดหลักประกันส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา
  1.12. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ก่อนนำส่งผู้บริหารเพื่อลงนาม
 2. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินส่วนจ่าย โดยดำเนินการ
  2.1. ตรวจสอบความถูกต้องของการทำจ่ายเงิน และอนุมัติรายการในระบบ ตามอำนาจดำเนินการ
  2.2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขึ้นระบบธนาคาร ก่อนส่งให้ผู้บริหารอนุมัติตามอำนาจดำเนินการ
  2.3. ตรวจสอบความถูกต้องของเช็คสั่งจ่าย ก่อนส่งให้ผู้บริหารลงนามในเช็คตามอำนาจดำเนินการ
  2.4. จัดทำรายงานภาษีซื้อตั้งพักคงค้าง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามใบกำกับภาษี
  2.5. จัดทำรายงานที่จัดส่งให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของรายงานที่เจ้าหน้าที่จัดทำก่อนนำส่งหน่วยงานต่างๆ
  2.6. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการจัดทำเอกสารการถอนเงินจากบัญชีรองเข้าบัญชีหลักของบริษัท ก่อนนำส่งผู้บริหารเพื่อลงนาม
  2.7. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกรายการโอนเงินระหว่างธนาคารเข้าระบบบริษัท พร้อมทั้งอนุมัติรายการ
  2.8. ยืนยัน จัดทำภาษีซื้อ จัดเรียงใบสำคัญจ่าย และคัดแยกใบกำกับภาษี

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการเงิน หรือการรับ-จ่ายเงินไม่น้อยกว่า 5-7 ปี
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงาน หรือหัวหน้าโปรเจกต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ ประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-ติดตามเบี้ยประกันภัย

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามค่าเบี้ยประกันภัย โดยดำเนินการ
  1.1. ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการติดตามหนี้ประกันภัยทุกประเภทในแหล่งงานที่รับผิดชอบ
  1.2. รายงานเหตุผลเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินเครดิตต่อผู้บังคับบัญชา
  1.3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยติดตามค่าเบี้ยประกันภัยที่เกินเครดิตเทอม
 2. จัดเตรียมข้อมูล และพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาระบบงานใหม่ให้เป็นไปตามแผน
 3. จัดทำและวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 0-3 ปี
กรอกใบสมัคร

กลุ่มตำแหน่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT Governance Specialist

ลักษณะงาน

 1. บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
 2. กำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กรและวิธีการทำงานใหม่ๆ
 3. ประเมิน Physical Security และ Information Security Governance ที่เป็นรูปธรรมจากข้อกำหนดของหน่วยงานกับกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
 4. ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสอดคล้องและต่อเนื่องกับทุกระบบที่สำคัญขององค์กร
 5. กำหนดจุดควบคุมของทุกกระบวนการ พร้อมทั้งสอบทานผลการปฏิบัติงานโดยรวมจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5-8 ปี ด้าน IT Governance และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย (จะพิจารณาเป็นพิเสษ)
 3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA
 4. ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
กรอกใบสมัคร

IT Application

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการบริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ โดย
  1.1ให้คำแนะนำ จัดหาอุปกรณ์ด้านเทคนิค และข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  1.2จัดการความเสี่ยง หรือประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ
  1.3ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการเพื่อพัฒนาระบบ : Get Requirement, Development, SIT, UAT
  1.4 จัดทำเอกสาร Request for Change (RFC) และประสานงานส่วนอำนวยการเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อทำการ Deploy Program บน Production
 2. รับผิดชอบงาน Application Support โดย
  2.1 วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อ User แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านโทรศัพท์/IT Services
  2.2 ประสานงานแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Vendor ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง หรือต้องแก้ไข Program
  2.3 ทำการทดสอบ SIT และประสานงานให้ User ทดสอบ UAT
  2.4 จัดทำเอกสาร Request for Change (RFC) และประสานงานส่วนอำนวยการเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อทำการ Deploy Program บน Production
 3. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการโครงการ
  3.1 ศึกษาและรวบรวมความต้องการเบื้องต้น และความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขระบบ
  3.2 จัดทำเอกสาร Change Request (CR) เพื่อส่งให้ Vendor ประเมินค่าใช้จ่าย และขออนุมัติจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
  3.3 จัดทำเอกสารบันทึกเพื่อขออนุมัติพัฒนาระบบจากผู้บริหาร
  3.4 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบ : Get Requirement, Development, SIT, UAT
  3.5 จัดทำเอกสาร Request for Change (RFC) และประสานงานส่วนอำนวยการเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อทำการ Deploy Program บน Production

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี และประสบการณ์ทางด้าน
  Project Implementation และ/หรือ ด้าน Application Support, Change Management
 3. ประสบการณ์ในการบริหารโปรเจกต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรอกใบสมัคร

กลุ่มตำแหน่งด้านคณิตศาตร์ประกันภัย

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary-Portfolio analysis)

ลักษณะงาน

Data Center

 1. Handle responsibilities the data of the every report, which is launched from Actuarial Department securely and effectively.

Data portfolio tool

 1. Monthly produce the data portfolio tool produce for operational 
 2. Effectiveness of the Underwriting and Other department.

Performance report

 1. Supporting the Marketing department :the agent/marketing/unit and other department

Analyst

 1. Ensure  the business underwriting is consistent with company  target segments.
 2. Ensure the business underwriting through different channels is consistent with company targets and that company managing channel risks.
 3. Conduct the risk management policies and procedures to ensure they are tracked and are having the right impact.
 4. Proactively addressing adverse development of company loss ratio and claims frequency.

คุณสมบัติ

 1. Bachelor or master’s degree in Insurance,Statistics,Mathematics or related field.
 2. Minimum of 3-5 years’ experience in a Actuarial.
 3. Excellent in a Excel and SQL
 4. Team player attitude with energy.
 5. Excellent management skill and problem-solving skill.
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-พัฒนาผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน

 1. ขออนุมัติความเห็นชอบกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยรวมช่องทางการจัด
  จำหน่าย จาก คปภ.
 2. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย ในการขออนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัย
  ตามที่สมาคมฯ นำเสนอ
 3. หาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบ
  การออกแบบผลิตภัณฑ์
 4. หาข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัยจาก คปภ.
 5. ออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของแหล่งงาน
 6. จัดอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่
 7. จัดทำรายงานข้อมูลสถิติเป็นรายเดือนแจ้งแหล่งงาน เพื่อหาแนวทางในการ
  ปรับปรุง/แก้ไขผลิตภัณฑ์
 8. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในระบบการรับประกันภัย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย /สถิติ/ คณิตศสาตร์ประกันภัย และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. ประสบการณ์งานด้านรับประกันภัย หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี
กรอกใบสมัคร

กลุ่มตำแหน่งด้านสื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-สื่อสารดิจิทัล

ลักษณะงาน

1.ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานทางด้านการตลาด Digital marketing
2.ร่วมวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ด้าน Digital marketing และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในช่องทาง online ใหม่ๆ
3.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
4.ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์
5.ดูแลอัพเดท Website และ Social Media
6.ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้าน ดูแล Website จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานในการใช้โปรแกรมหรือ เครื่องมือด้าน Digital marketing
กรอกใบสมัคร

กลุ่มตำแหน่งด้านตรวจสอบและกำกับ

ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง

ลักษณะงาน

 1. จัดทำแผนงาน เป้าหมาย โครงการต่างๆ ประจำปีด้านบริหารจัดการความเสี่ยง
 2. สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. ระบุความเสี่ยงสำคัญที่บริษัทเผชิญอยู่ พร้อมสร้างแนวทางในการประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 4. ช่วยให้ฝ่ายงานต่างๆ สามารถระบุ ประเมิน ความเสี่ยงของตนเองได้ (RCSA)
 5. พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยครอบคลุมกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรหลักในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญ
 6. ประสานงานกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง
 7. รายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 8. จัดทำและนำส่งรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท อาทิ รายงาน ORSA
 9. ประเมินตนเองในเรื่องคุณภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 10. ทบทวนนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 11. ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน อาทิ Risk Awareness
 12. นำส่งรายงานให้หน่วยงานภายนอก อาทิ คปภ. ธนาคารกรุงไทย
 13. ควบคุมและติดตามการรับเรื่องร้องเรียนที่ผ่าน คปภ. ให้อยู่ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
 14. ตรวจสอบการทำประกันภัยตามที่ คปภ. ร้องขอ และแจ้งกลับภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในด้านบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 5-7 ปี
 3. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ ประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร

ข้อมูลสมัครงาน

  แนบเอกสาร

  ตำแหน่งงานที่สมัคร

  (สามารถเลือกได้ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง)

  ประวัติผู้สมัครงาน