โปรโมชั่น

พิเศษ!!!! เคพีไอฉลอง 70 ปีมอบความสุขให้ 2 ต่อต่อ 1 รับส่วนลด 10% ต่อ 2 รับ e-Coupon Starbucks สูงสุด 900 บาท* เพียงกรอกรหัสส่วนลด “KPI70”

19 มกราคม 2024

แชร์

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

Promotion i Insure 70Y KPI 1440x943 1

*เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

1.  รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกที่สมัครและชำระค่าเบี้ย ประกันภัยเดินทาง i-Insure ทุกแผนคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปีของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนำรหัสส่วนลด “KPI70” มากรอกในเว็บไซต์ https://kpiiinsure.kpi.co.th/iinsure/app

2.  เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนด สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

(1) รับส่วนลด 10% เมื่อกรอกรหัสส่วนลด “KPI70”

(2) รับ e-Coupon Starbucks เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์ ตามเงื่อนไขดังนี้ 

รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 100 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 500 – 999 บาทหรือ 

รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 200 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาทหรือ 

รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 300 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,500 – 1,999 บาทหรือ 

รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 400 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,000 – 2,499 บาทหรือ 

รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 500 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,500 – 2,999 บาทหรือ 

รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 600 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 – 3,499 บาทหรือ 

รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 700 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,500 – 3,999 บาทหรือ 

 – รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 800 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 4,000 – 4,499 บาทหรือ 

 – รับ e-Coupon Starbucks  มูลค่า 900 บาทเมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป

3. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น

4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

5. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้

6. การส่งเสริมการขายนี้ จัดทําขึ้นโดยบริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคําตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

8. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 หรือ E-mail: service@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

*บริษัทฯจะทำการจัดส่งโปรโมชั่น e-Coupon ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ภายใน 1 วันทำการหลังวันสิ้นสุดการเอาประกันภัยและ/หรือหลังวันเดินทางกลับถึงประเทศไทยสำหรับแผนประกันภัยรายปีจะได้รับ SMS ภายใน 30 วันทําการนับจากวันเริ่มคุ้มครอง

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง