จุดเด่นของแผนประกันภัย

1

ทุนประกันฯ เพิ่ม 2 เท่าในปีที่ 2

2

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 100,000 บาท/ครั้ง

3

ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แบบรายวันและเหมาจ่าย

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน1

แผน2

แผน3

แผน4

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุ รวมถึงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ปีที่ 1

500,000

800,000

1,000,000

1,500,000

2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุ รวมถึงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ปีที่ 2

1,000,000

1,600,000

2,000,000

3,000,000

3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

150,000

200,000

300,000

4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

4.1 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

5. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

1,000

1,000

1,000

1,000

6. การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แบบต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

10,000

10,000

10,000

10,000

7. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

50,000

50,000

50,000

50,000

เงื่อนไข

1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 20-65 ปี ต่ออายุอัตโนมัติถึงอายุ 70 ปี
2. ไม่รับประกันภัย อาชีพ ทนายความ / นักกฎหมาย / นักข่าว / สื่อสารมวลชน ดารา นักแสดง (อาชีพหลัก) / ไต้ก๋งเรือ / ชาวประมงออกเรือ / ตัวแทน นายหน้า ขายประกัน (อาชีพหลัก) / นักกีฬาอาชีพ อาสาสมัครกู้ภัย (งานประจำ) / นักการเมือง (ตำแหน่งตั้งแต่ นายก อบต. ขึ้นไป)
3. ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต VISA/Master ของทุกสถาบัน
4. สามารถเสนอขายเพิ่มเติมให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ

แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

    กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

    09.00 - 12.00
    13.00 - 16.00