บทความ

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจลูกค้าองค์กร

30 พฤษภาคม 2024

แชร์

ลักษณะงาน

 1. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการหารายได้ ทั้งงานใหม่และรักษาฐานงานต่ออายุ รวมถึงการขยายแหล่งงานใหม่ จากแหล่งงานต่างๆ
 2. บริหารจัดการให้ทีมงานวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดของคู่แข่ง และจัดทำรายการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนงานขายของส่วนธุรกิจลูกค้าองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 3. บริหารความสัมพันธ์แหล่งงาน และลูกค้าของแหล่งงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
 4. ติดตาม ควบคุมการให้บริการ การให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาแก่แหล่งงานและลูกค้า
 5. บริหารจัดการและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทีมงาน รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด
 6. บริหารจัดการและติดตาม ตรวจสอบ ให้การสรุปและวิเคราะห์ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชามีความถูกต้อง ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ตัดสินใจ
 7. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับธุรกิจที่ขายไปพร้อมกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ผ่านช่องทางสายงานธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ของธนาคารกรุงไทย อธิบายความคุ้มครองประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ในการออกข้อเสนอราคางานใหม่ และรักษางานต่ออายุ ผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารผู้มีใบอนุญาตแนะนำประกันวินาศภัยซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้าผู้เอาประกันภัย และเข้าพบลูกค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในกรณีที่เหมาะสม
 8. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์งานขายของพื้นที่ธุรกิจธนาคารในความดูแล และร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 9. กำหนดแผนงานในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานและจัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 10. ร่วมสำรวจความเสี่ยงภัยก่อนการรับประกันภัย หรือเมื่อครบกำหนดต่ออายุประกันภัย กับทีมสำรวจความเสี่ยงภัยในกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือก
 11. Account Development -Cross & Up Selling ต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร
 12. ให้ข้อมูล และ/หรือร่วมปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้าร่วมกับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 13. จัดอบรม และให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยเพื่อธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 14. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธนาคาร หรือเขตจัดขึ้น
 15. สนับสนุนงานปฏิบัติการขายประจำวัน (operation support) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในพื้นที่ที่ดูแล ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 16. รับผิดชอบงานใหม่ งานต่ออายุประกันภัย ของหน่วยงานพื้นที่ในความดูแลโดยประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อเสนองานใหม่ งานต่ออายุ หรือสลักหลังแก้ไขตามที่ลูกค้า หรือธนาคารกำหนด ร่วมเจรจาให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประกันภัย
 17. นำเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสนอกับหน่วยงานธนาคารและตัวแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปิดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 18. ประสานงานการจัดส่งกรมธรรม์ เก็บเบี้ยประกันภัยตามงวดและระยะเวลาที่ตกลง กรณีลูกค้าชำระเงินนอกระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ
 19. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสาขาธนาคารในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินกำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านประกันภัย งานวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร หรืองานการตลาดประกันวินาศภัยหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารสามารถจัดทำ presentation และนำเสนอได้ดี
 4. มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์การตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ สามารถการตอบคำถาม ให้ความรู้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร และผู้เอาประกันภัย