บทความ

เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ-พัฒนาธุรกิจลูกค้าองค์กร

5 มกราคม 2024

แชร์

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับธุรกิจที่ขายไปพร้อมกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ผ่านช่องทางสายงานธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ของธนาคารกรุงไทย อธิบายความคุ้มครองประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ในการออกข้อเสนอราคางานใหม่ และรักษางานต่ออายุ ผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารผู้มีใบอนุญาตแนะนำประกันวินาศภัยซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้าผู้เอาประกันภัย และเข้าพบลูกค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในกรณีที่เหมาะสม
 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์งานขายของพื้นที่ธุรกิจธนาคารในความดูแล และร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 3. กำหนดแผนงานในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานและจัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 4. ร่วมสำรวจความเสี่ยงภัยก่อนการรับประกันภัย หรือเมื่อครบกำหนดต่ออายุประกันภัย กับทีมสำรวจความเสี่ยงภัยในกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือก
 5. Account Development -Cross & Up Selling ต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร
 6. ให้ข้อมูล และ/หรือร่วมปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้าร่วมกับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 7. จัดอบรม และให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยเพื่อธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 8. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธนาคาร หรือเขตจัดขึ้น
 9. สนับสนุนงานปฏิบัติการขายประจำวัน (operation support) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในพื้นที่ที่ดูแล ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 10. รับผิดชอบงานใหม่ งานต่ออายุประกันภัย ของหน่วยงานพื้นที่ในความดูแลโดยประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อเสนองานใหม่ งานต่ออายุ หรือสลักหลังแก้ไขตามที่ลูกค้า หรือธนาคารกำหนด ร่วมเจรจาให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประกันภัย
  นำเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสนอกับหน่วยงานธนาคารและตัวแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปิดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 11. ประสานงานการจัดส่งกรมธรรม์ เก็บเบี้ยประกันภัยตามงวดและระยะเวลาที่ตกลง กรณีลูกค้าชำระเงินนอกระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ
 12. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสาขาธนาคารในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินกำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านประกันภัย งานวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร หรืองานการตลาดประกันวินาศภัยหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารสามารถจัดทำ presentation และนำเสนอได้ดี
 4. มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์การตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ สามารถการตอบคำถาม ให้ความรู้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร และผู้เอาประกันภัย