KPI
SERVICE

บริการของเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ www.kpi.co.th ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องอ่านโดยละเอียด หากท่านใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้


คำสงวนสิทธิ์

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่น มีความขัดแย้งกับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ


ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูล ตลอดจน เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูล เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟแวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชี่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด


ไม่มีการรับประกัน

บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏหรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุง ข้อมูลและส่วนประกอบให้มีความถูกต้องมากที่สุด บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลาหรือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น


การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ ตลอดจนความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่า อาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นก็ตาม


กฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่นๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้นๆ