บทความ

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-รับประกันภัยรถยนต์

30 พฤษภาคม 2024

แชร์

ลักษณะงาน

 1. การรับประกันภัยแหล่งงานที่มาจากคู่ค้า ตัวแทน นายหน้า สถาบันการเงิน ลูกค้า
  ตรงที่อยู่ในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. การรับประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการและนโยบายที่กำหนดไว้ตามคู่มือ
 3. ปฏิบัติ การดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ คำสั่ง ของ สนง. คปภ.
 4. การสนับสนุนการขยายงานใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งงานใหม่
  และงานต่ออายุ และทั้งระบบ online และ offline
 5. พิจารณารับประกันภัยตามอัตราความเสียหายและต้นทุนของคู่ค้าแต่ละราย
 6. การพิจารณาตรวจสภาพรถยนต์เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนการรับประกันภัย
 7. การติดตามข้อมูลการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการตลาดเพื่อรวบรวม
  ประสานงานกับกับส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
 8. การเข้าพบคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างโอกาสในการขยายงานร่วม
  กับฝ่ายขยายงาน
 9. จัดทำ Quotation Tracking Report และรวมถึงการทำรายงาน การวิเคราะห์ และสามารถทำ Pricing และการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มยอดขายจากอัตราการเสนอราคาใหม่

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย /สถิติ/ คณิตศสาตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์งานด้านรับประกันภัยรถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี