บทความ

เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ-พัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อย

5 กุมภาพันธ์ 2024

แชร์

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบควบคุมจัดการเพื่อให้ได้เป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับผ่านสายงานเครือข่ายลูกค้าธนาคาร (ลูกค้ารายย่อย)
 2. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคารกรุงไทย
 3. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร, ทั้งการให้บริการ การขาย และส่งเสริม/รักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
 6. ลงพื้นที่สาขา Coaching ความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ขายธนาคาร และกระตุ้นยอดขาย
 7. รวมกำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 8. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 9. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของธนาคาร/คู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 10. พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคาร
 3. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทาง และดูแลสาขา ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย