บทความ

ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก

5 กุมภาพันธ์ 2024

แชร์

ลักษณะงาน

  1. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้าในแหล่งงานต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ
  2. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  3. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
  4. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร,กลุ่มตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ ทั้งการให้บริการ การขาย และส่งเสริม/รักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
  5. ลงพื้นที่สาขา Coaching ความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ขาย และกระตุ้นยอดขาย
  6. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
  7. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
  8. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของคู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
  9. รวมพัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

  1. ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประกันภัย
  5. มีประสบการณ์ในการทำการตลาดในแหล่งงานธนาคาร และสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ