ข่าวสาร KPI

กรุงไทยพานิชประกันภัยเข้ารับมอบเข็มเกียรติคุณชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2565 การันตีผลงานมาตรฐานจรรยาบรรณ เข้าสู่ปีที่ 70

16 January 2024

แชร์

006

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ เข้ารับมอบเข็มกลัดเกียรติคุณชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย เพื่อตอกย้ำมาตรฐานด้านจรรยาบรรณดีเด่น จากรางวัลประกาศเกียรติคุณที่ได้รับจากสมาคมหอการค้าไทย ซึ่งมอบโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และคุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ณ ห้อง UTCC EVENTS LAB อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


เข็มเกียรติคุณฯ ดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยยึดหลักจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ในการบริหารจัดการองค์กร ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า กรุงไทยพานิชประกันภัย กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 อย่างมั่นคง อันมีเข็มเกียรติคุณชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไท