KPI News

อาคารเคพีไอทาวเวอร์ คว้ารางวัล อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย BSA Building Safety Awards 2022

16 January 2024

แชร์

005

อาคารเคพีไอทาวเวอร์ คว้ารางวัล อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Silver ภายใต้โครงการ ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 “BSA Building Safety Awards 2022” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่มอบให้กับอาคารที่มีมาตรฐาน การดูแล สมรรถนะอุปกรณ์ประกอบอาคาร ให้มีความปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ โดยมี นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6