บทความ

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อย

5 February 2024

แชร์

ลักษณะงาน

 1. ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายในการกำหนดกลยุทธ์ วางแผน และกำหนดเป้าหมายของฝ่ายการตลาดธนาคาร
 2. รับผิดชอบควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการเพื่อให้ได้เป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับผ่านสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
 3. ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 5. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 6. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 7. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของธนาคาร/คู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 8. พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
 9. ประเมินผลงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 10. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สาขาธนาคาร หรือเขตจัดขึ้น

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์บริหารทีม และดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคาร
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี