บทความ

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (การตลาดธุรกิจสถาบันการเงิน)

5 January 2024

แชร์

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และผู้เอาประกันภัย ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา และ สินเชื่อธุรกิจ (loan & non loan) ผ่านช่องทางธนาคารและสถาบันการเงิน อธิบายความคุ้มครองประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ในการออกข้อเสนอราคางานใหม่ และรักษางานต่ออายุ ผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารผู้มีใบอนุญาตแนะนำประกันวินาศภัยให้แก่ผู้ดูแลลูกค้า และเข้าพบลูกค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในกรณีที่เหมาะสม
 2. ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์แผนพัฒนาธุรกิจให้กับองค์กรและคู่ค้าสถาบันการเงินในความดูแล รวมถึงร่วมกำหนดกลยุทธ์ แคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 3. กำหนดแผนงานในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานและจัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 4. ร่วมสำรวจความเสี่ยงภัยก่อนการรับประกันภัย หรือเมื่อครบกำหนดต่ออายุประกันภัย กับทีมสำรวจความเสี่ยงภัยในกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือก
 5. Account Development – Cross & Up Selling ต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร
 6. สรรหาพันธมิตรหรือคู่ค้ารายใหม่ให้กับองค์กร
 7. ควบคุม ดูแลโครงการ จากการขยายโอกาสทางการตลาดต่างๆ ที่มีร่วมกับคู่ค้าที่ดูแล ให้ดำเนินไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 8. ให้ข้อมูล และ/หรือร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้ากับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 9. จัดอบรม และให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยเพื่อธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 10. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธนาคาร หรือคู่ค้าจัดขึ้น
  สนับสนุนงานปฏิบัติการขายประจำวัน (operation support) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ดูแล
 11. รับผิดชอบงานใหม่ งานต่ออายุประกันภัย ของคู่ค้าในความดูแลโดยประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อเสนองานใหม่ งานต่ออายุ หรือสลักหลังแก้ไขตามที่ลูกค้า หรือธนาคารกำหนด ร่วมเจรจาให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประกันภัยนำเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสนอกับหน่วยงานธนาคารและตัวแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปิดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 12. ควบคุม ดูแล ประสานงานการจัดส่งกรมธรรม์ เก็บเบี้ยประกันภัยตามงวดและระยะเวลาที่ตกลง กรณีลูกค้าชำระเงินนอกระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ
 13. ควบคุม ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสาขาธนาคารในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินกำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านประกันภัย งานวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร หรืองานการตลาดประกันวินาศภัยหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี บริหารทีมอย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจา สามารถจัดทำ presentation และพรีเซนต์ผลงาน อบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่คู่ค้าและลูกค้า
 4. มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์การตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ สามารถการตอบคำถาม ให้ความรู้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร และผู้เอาประกันภัย