Article

ทำความรู้จักวีซ่าเชงเก้นพร้อมข้อมูลให้คุณเตรียมยื่นวีซ่าได้แบบง่ายๆ

30 January 2024

แชร์

blog img passport kiosk 1

เชื่อว่าหลายๆคนมีความฝันที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ท่องเที่ยวในดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม หรือปรากฎการณ์ธรรมชาติที่มหัศจรรย์  ซึ่งเราสามารถที่จะเจอกับสิ่งต่างๆนี้ได้ในประเทศแถบยุโรป ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก “วีซ่าเชงเก้น” คือ วีซ่าที่อนุญาติให้ผู้เดินทางพำนักในประเทศในกลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศได้ในระยะสั้น สำหรับการเข้าพักสูงสุด 90วันต่อระยะเวลา 180 วันโดยนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น 

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ได้แก่ กรีซ, ฮังการี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, โปแลนด์, สโลวาเนีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, เยอรมัน, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลิคเทนสไตน์, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, สโลวีเนีย, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, สเปน และโปรตุเกส

การยื่นใบสมัครวีซ่า

1. ระบุประเภทวีซ่า ประเภทของวีซ่าเชงเก้นจะแบ่งตามวัตถุของการเดินทาง ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน และวีซ่าเรียนระยะสั้น เป็นต้น

2. เริ่มต้นยื่นคำร้องและทำการนัดหมาย สามารถยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้าสูงสุด 90 วันก่อนเดินทางและต้องยื่นเอกสารสมัครวีซ่าอย่างน้อย 15 วันตามปฏิทินก่อนวันที่ประสงค์จะเดินทาง โดยผู้เดินทางสามารถกรอกรายละเอียดความประสงค์ในการยื่นวีซ่าและทำการนัดหมายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนซึ่งได้รับการรับรองจากสถานทูต ได้แก่ ศูนย์ VSF ซึ่งเป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าสำหรับหลายประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ หรือ ศูนย์ TLS สำหรับการยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

3. เตรียมเอกสารใบสมัครวีซ่า โดยทำการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าของสถานทูตแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

รูปถ่ายขนาด 3.5 ซม x 4 ซม พื้นหลังสีขาว เป็นรูปถ่ายปัจจุบันที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว (รูปถ่ายเปิดหน้าผาก) หน้าตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง เห็นใบหน้าชัดเจน

หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือนและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) และสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 2 ชุด และสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับ 1 ชุด

หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริงและสำเนา

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับที่ระบุชื่อผู้สมัครตรงตามหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วจริงจนกว่าจะได้วีซ่า

ประกันเดินทาง สำหรับประกันเดินทางเชงเก้นนั้นจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำ30,000ยูโรสำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ โดยต้องแสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนาที่มีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร

หลักฐานการจองโรงแรมและที่พักตลอดระยะเวลาเดินทางและแผนการเดินทางโดยละเอียด

หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองการทางานระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนสำหรับลูกจ้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าของกิจการ รวมถึงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง โดยแสดงเอกสาร Bank Statement ที่มีรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคาร

สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนจะต้องมีจดหมายเชิญพร้อมระบุความสัมพันธ์จากเจ้าบ้าน

สำหรับวีซ่าทางธุรกิจจะต้องมีหนังสือเชิญจากบริษัท บัตรเข้างาน พร้อมวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม

ทั้งนี้หากเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติของประเทศปลายทางด้วย

4. ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนและได้ทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนต้องทำการยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง แต่หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นภายใน 59 เดือนล่าสุดก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนหรือสามารถส่งเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ได้

5. ค่าธรรมเนียม วีซ่าสำหรับผู้ใหญ่มีค่าธรรมเนียม 80 ยูโรหรือ 2,900 บาท วีซ่าสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 – 11 ปี มีค่าธรรมเนียม 40 ยูโรหรือ 1,450 บาท ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปีนั้นไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยสามารถชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น

เมื่อยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วก็รอรับแจ้งผลการพิจารณาวีซ่าได้ทางอีเมล์ SMS หรือสามารถติดตามผลได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าได้เลย

ประกันการเดินทางสำคัญมากสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น 

แผนประกันการเดินทางเป็นสิ่งคุณจำเป็นต้องมีเมื่อจะทำเรื่องขอวีซ่าเชงเก้นและแผนประกันภัยเดินทาง i-Insure ได้รับการรับรองแล้วจากสถานทูตว่ามีความคุ้มครองครบตามสถานทูตกำหนดโดยตอนซื้อต้องระบุประเทศให้ครอบคลุมทั้งหมดรวมไปถึงระยะเวลาตั้งแต่วันบินไปกลับและต้องมีวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่าพยาบาลหรือประกันอื่นๆไม่น้อยไปกว่า 1,500,000 บาทหรือ 30,000 ยูโร

ประกันภัยเดินทาง i-Insure ดูแลให้ครบ! พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 2 ชั่วโมง

*สนใจดูละเอียดเพิ่มเติมและซื้อแผนประกันภัยเดินทาง i-Insure คลิกเลย! https://kpiiinsure.kpi.co.th/iinsure/app