KPI
SERVICE

บริการของเรา

วีธี
1. ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต i-Payment

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตได้ง่ายๆ ผ่านระบบ i-Payment แค่เพียงทราบเลขที่กรมธรรม์ หรือเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการชำระ หรือเลขทะเบียนรถยนต์ (กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์) ก็สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยออนไลน์ได้ง่ายๆ
2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้

"แบบฟอร์มชำระค่าเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)"

กรณีมี “แบบฟอร์มชำระค่าเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)” ที่ทางบริษัทจัดส่งให้ สามารถนำไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ที่ระบุในแบบฟอร์ม (โดยไม่ต้องส่งสำเนาเอกสารการชำระเงินกลับมายังบริษัท)
3. ชำระที่สำนักงานของบริษัท

ชำระได้ด้วยบัตรเครดิต หรือเช็คสั่งจ่าย / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ ขีดคร่อม “บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ขีดฆ่าหรือผู้ถือ ระบุเลขกรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย และเบอร์โทรติดต่อไว้ที่ด้านหลังของเช็ค โดยสามารถชำระได้ที่


• สำนักงานใหญ่

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ติดต่อชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 20


• สำนักงานสาขา 24 แห่งทั่วประเทศ