ประกันภัย ตรวจสอบ Promotionประกันภัย
ตรวจสอบ Promotionประกันภัยเดินทาง i-Insure พร้อมดูแลคุณตลอดทริปการเดินทาง ทำให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น กับ 2 แผนประกันภัย สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางในประเทศ แผน Domestic Eco และ แผน Domestic Care และ แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ แผน Asia และ Worldwide ทำให้ทุกทริปเดินทางของคุณง่าย...ไร้กังวล

ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วโลก

แผนประกันรายปีแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งเดินทาง คุ้มครองต่อทริปยาว 120 วัน

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มค่า! ด้วย แผนประกันภัย แผน Asia และ Worldwide

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วโลก สื่อสารได้ถึง 40 ภาษา และภาษาไทย

คุ้มครองสูงสูดถึง 5 ล้านบาท

แผนประกันภัยได้มาตรฐานตามสถานทูตกำหนด เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ขอวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

เริ่มคุ้มครองก่อนเดินทาง 2 ชั่วโมง และคุ้มครองยาวกว่า 7 วันหลังกลับถึงประเทศไทย

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 175 บาทผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ชดเชย (บาท)

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

เอ็กซ์คลูซีฟ

การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

• ผู้เอาประกันภัยอายุ 9 วัน - 75 ปี

• ผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 75 ปี

1,500,000

750,000

2,000,000

1,000,000

3,000,000

1,500,000

5,000,000

2,500,000

การบอกเลิกการเดินทาง

100,000

200,000

300,000

500,000

การลดจำนวนวันเดินทาง

-

100,000

150,000

200,000

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

10,000

20,000

30,000

50,000

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

• ผู้เอาประกันภัยอายุ 9 วัน - 75 ปี

• ผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 75 ปี

1,500,000

1,500,000

2,000,000

1,500,000

3,000,000

2,000,000

5,000,000

2,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและเคลื่อนย้ายกลับประเทศ

1,500,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

1,500,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

การล่าช้าของเที่ยวบิน

-

20,000

30,000

50,000

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

-

10,000

15,000

25,000

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

-

1,000,000

1,500,000

2,500,000

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

-

-

-

10,000

ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิต

-

-

-

10,000


เช็คค่าเบี้ยประกันภัยตามวันเดินทาง

จำนวนวันเดินทาง

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

เอ็กซ์คลูซีฟ

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

1-4 วัน

175

230

235

270

390

450

620

720

5-7 วัน

305

380

410

450

680

750

1,080

1,200

8-10 วัน

390

450

530

570

875

930

1,400

1,480

11-14 วัน

435

530

590

630

975

1,030

1,550

1,640

15-22 วัน

565

670

765

820

1,265

1,340

2,020

2,140

23-30 วัน

695

860

940

1,010

1,560

1,670

2,480

2,660

จำนวนวันเดินทาง

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

เอ็กซ์คลูซีฟ

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

31-45 วัน

865

1,060

1,175

1,260

1,945

2,070

3,100

3,300

46-60 วัน (2 เดือน)

1,040

1,270

1,410

1,510

2,335

2,470

3,720

3,940

61-75 วัน

1,170

1,440

1,585

1,700

2,625

2,810

4,190

4,470

76-90 วัน (3 เดือน)

1,300

1,590

1,760

1,880

2,920

3,110

4,650

4,950

91-120 วัน (4 เดือน)

1,515

1,820

2,055

2,200

3,405

3,600

5,430

5,740

121-150 วัน (5 เดือน)

1,730

2,110

2,345

2,520

3,890

4,120

6,200

6,560

จำนวนวันเดินทาง

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

เอ็กซ์คลูซีฟ

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

เอเชีย

เวิลด์ไวด์

151-180 วัน (6 เดือน)

1,990

2,400

2,700

2,900

4,475

4,730

7,130

7,540

181-210 วัน (7 เดือน)

2,295

2,730

3,110

3,340

5,155

5,450

8,220

8,700

211-240 วัน (8 เดือน)

2,650

3,140

3,580

3,840

5,935

6,270

9,460

10,000

241-270 วัน (9 เดือน)

3,040

3,600

4,105

4,410

6,810

7,200

10,850

11,480

271-300 วัน (10 เดือน)

3,390

4,010

4,575

4,900

7,585

8,020

12,090

12,790

รายปี (สูงสุด 120 วันต่อการเดินทาง 1 ครั้ง)

2,910

2,910

3,520

3,520

5,760

5,760

9,180

9,180

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี
 • ประกันการเดินทางต่างประเทศขยายอายุผู้เอาประกันภัยได้ถึง 85 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยเว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย


เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 90 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตสูงถึง 1 ล้านบาท

เริ่มคุ้มครองผู้เอาประกัน อายุตั้งแต่ 9 วัน – 75 ปีเงื่อนไขการรับประกันภัย

 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยเว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วโลก

แผนประกันรายปีแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งเดินทาง คุ้มครองต่อทริปยาว 120 วัน

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มค่า! ด้วย แผนประกันภัย แผน Asia และ Worldwide

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วโลก สื่อสารได้ถึง 40 ภาษา และภาษาไทย

คุ้มครองสูงสูดถึง 5 ล้านบาท

แผนประกันภัยได้มาตรฐานตามสถานทูตกำหนด เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ขอวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

เริ่มคุ้มครองก่อนเดินทาง 2 ชั่วโมง และคุ้มครองยาวกว่า 7 วันหลังกลับถึงประเทศไทย

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 175 บาท
แผนความคุ้มครอง


เช็คค่าเบี้ยประกันภัยตามวันเดินทาง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี
 • ประกันการเดินทางต่างประเทศขยายอายุผู้เอาประกันภัยได้ถึง 85 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยเว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 90 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตสูงถึง 1 ล้านบาท

เริ่มคุ้มครองผู้เอาประกัน อายุตั้งแต่ 9 วัน – 75 ปี
แผนความคุ้มครอง


เช็คค่าเบี้ยประกันภัยตามวันเดินทาง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยเว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ใบคำขอเอาประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ / ในประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยเดินทางในประเทศ

ใบคำขอเอาประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ / ในประเทศ
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยเดินทางในประเทศ

ติดต่อซื้อประกัน หรือสอบถามข้อมูลทั่วไป

โทร : 02 624 1111 ต่อ 4774 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทร : 02 624 1111 ต่อ 4774

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 8.30 - 16.30 น.

อีเมล : i-insure@kpi.co.th