PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล


ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุด้วยแผนประกันภัย KPI PA Worry Free ที่คุ้มครองยาวนานได้ถึงอายุ 75 ปี และคุ้มค่าด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท*


คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงถึง 100,000 บาท

ผู้เอาประกันอาวุโสต่ออายุได้จนถึง 75 ปี

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันภัย**

อุ่นใจด้วยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า***


แผนความคุ้มครอง (5 แผน)


เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) ต่อปี


หมายเหตุ

- ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อแผนประกันภัย KPI PA Worry Free ได้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น

- ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

- เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย

- ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง / มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานส่งเอกสาร / พนักงานขับรถโดยสาร / บุคคลที่ต้องปีนป่ายเพื่อทำงานในที่สูง / พนักงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก / ช่างไฟฟ้า / ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด / ช่างเชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะหรือสำรวจระบบท่อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / พระสงฆ์ / นักบินหรือพนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร / นักกีฬาอาชีพ / ทนายความ / หัวคะแนน / นักการเมือง / นักข่าว สื่อสารมวลชน หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

- ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด ของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย ควรศึกษา อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 1

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ*คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นของแต่ละแผนประกันภัย

**การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการรับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

***รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ