PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล


ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน

กรุงไทยพานิชประกันภัย จับมือกรมอุทยานแห่งชาติ สนับสนุนนโยบายรัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้วย "โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน" แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยาน ให้มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่อุทยานทั่วไทย ในการได้รับการรักษาพยาบาล เมื่อประสบอุบัติเหตุหรืออื่นๆ โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้


แผนความคุ้มครอง


ประเภทการประกันภัย : ประกันภัยอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่ซื้อประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 7 วัน (นับตั้งแต่วันประทับตราวันที่ซื้อบัตรเข้าชมอุทยานแห่งชาติ)

อาณาเขตความคุ้มครอง : ภายในอุทยานแห่งชาติ

คุ้มครองผู้เอาประกัน : อายุ 3 - 60 ปี

เอกสารสรุปสาระสำคัญ
แผนประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน
ขั้นตอนการเคลม

ยื่นเอกสารดังนี้

- ตั๋วเข้าอุทยาน

- ตั๋วประกันภัย

- บัตรประชาชน / พาสปอร์ต

- Incident Report

จะตรวจสอบความคุ้มครองว่ากรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลนั้น ไม่ต้องสำรองจ่ายหรือต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล


กรณีต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

1. โรงพยาบาลพิจารณาว่าไม่ได้มาพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง

2. สาเหตุการเจ็บป่วยไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือสุขภาพ


ผู้เอาประกันจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนำหลักฐานเพื่อมาแจ้งเคลมกับบริษัทฯ โดยแนบเอกสารดังนี้

1. ตั๋วเข้าอุทยาน

2. ตั๋วประกันภัย

3. สำเนาบัตรประชาชน / พาสปอร์ต

4. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)


การเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเคลมมายังบริษัทฯ ตามช่องทางการแจ้งเคลมดังนี้


1. ทางเว็บไซต์ เมนู > เลือก ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน (โปรดแนบไฟล์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา)

2. ทางไปรษณีย์ (สำหรับกรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล) > ส่งใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ) มายัง

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


ระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ภายใน 15 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 370 แห่งทั่วประเทศ

ค้นหาสถานพยาบาลได้ที่
เมนู > ค้นหาสถานพยาบาล
เลือก ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน

24-hr Hospital & Care Service

ติดต่อฝ่ายสินไหมทั่วไป
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อีเมล AandH@kpi.co.th
โทร. 0 2624 1111 ext. 4934, 4952
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.)

ซื้อได้ที่บูธขายตั๋ว

ทางเข้าอุทยานแห่งชาติ

ทุกแห่งทั่วประเทศ