PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล


ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันภัยครอบครัวสุขใจ KPI PA Happy Family มอบความคุ้มครองแด่คนที่คุณรัก โดยรับความคุ้มครองเพิ่มสำหรับบุตร ฟรี 2 คน


เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท*

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 800,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงถึง 80,000 บาท<

คุ้มครอง 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย**


แผนความคุ้มครอง (4 แผน)


เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) ต่อปี


หมายเหตุ

- ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อแผนประกันภัย KPI PA Happy Family ได้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น

- ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

- เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย

- ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง / มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานส่งเอกสาร / พนักงานขับรถโดยสาร / บุคคลที่ต้องปีนป่ายเพื่อทำงานในที่สูง / พนักงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก / ช่างไฟฟ้า / ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด / ช่างเชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะหรือสำรวจระบบท่อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / พระสงฆ์ / นักบินหรือพนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร / นักกีฬาอาชีพ / ทนายความ / หัวคะแนน / นักการเมือง / นักข่าว สื่อสารมวลชน หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

- ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด ของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย ควรศึกษา อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 1

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ*คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นของแต่ละแผนประกันภัย

**การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการรับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

***รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ