MISCELLANEOUS INSURANCE

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดประกันภัย


เล่นกอล์ฟให้ปลอดภัย...สบายใจกันทั้งก๊วน ซื้อประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อชีวิต หรือร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

อุบัติเหตุต่อผู้เอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ

ประกันภัยต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ เช่น ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ

รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน โดยความคุ้มครองมีผลในขณะที่เล่น ซ้อม หรือฝึกหัดเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะใดๆ ในประเทศไทยประกันภัย


วางใจได้ทุกครั้ง...ด้วยประกันภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงภัยทางทะเลและขนส่งประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล

ที่ช่่วยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่่าจะนำเข้าหรือส่งออกด้วยเรือเดินทะเล, เครื่องบิน, พัสดุไปรษณียภัณฑ์ และรถบรรทุก อันเกิดจากภัยที่คาดไม่ถึง เช่น พายุ เรือเกยตื้น เรือชน ไฟไหม้ หรือการลัักทรัพย์ หรือเหตุอื่นๆ


ประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่งภายในประเทศ เมื่อเกิดเหตุจากรถชน รถพลิกคว่ำ หรือไฟไหม้ หรือเหตุอื่นๆ


ประกันภัยตัวเรือ

ช่วยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือ เช่น เรือเดินสมุทร เรือสำราญ


ประกันภัยความรับผิดชอบต่อผู้ขนส่ง

เป็นประกันภัยคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้รับขน ซึ่งเกิดจากความสูญเสียหรือเสียหายของผู้รับประกันภัย


ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึง อุบัติเหตุอื่นๆ เช่น ไฟไหม้ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานหรือโจรกรรม (ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย) เพื่อความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นท่านสามารถขยายความคุ้มครอง ให้ครอบคลุม...เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้ประกันภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ปกป้องความเสี่ยงให้ธุรกิจ...หากมีเหตุที่ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ประกันภัยนี้จะช่วยคุ้มครองผลกำไรของธุรกิจที่ขาดหายไปหรือค่าใช้้จ่ายคงที่ ซึ่งยังคงต้องจ่ายในระหว่างธุรกิจหยุดชะงักอัันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน


ประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง / ติดตั้ง

ประกันภัยไว้สบายใจกว่า...ประกันภัยที่ช่วยคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ลมพายุ แผ่นดินไหว รวมถึงอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก สำหรับโครงการต่างๆ เช่น

• คุ้มครองงานก่อสร้าง

• คุ้มครองการติดตั้งเครื่องจักร เช่น ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

• คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น วัสดุจากการก่อสร้างหล่นใส่ผู้ที่เดินผ่านไปมา


ประกันภัยโจรกรรม

ดูแลทรัพย์สินมีค่า...ด้วยประกันภัยที่จะช่วยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการลักทรัพย์การชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงคุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินนั้น ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำการดังกล่าว


ประกันภัยสำหรับเงิน

ประกันภัยที่จะช่วยดูแลเงินของคุณไม่ให้สูญเปล่า...คุ้มครองได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องนิรภัย ตู้นิรภัย หรือคุ้มครองขณะขนส่งเงินจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว


ประกันภัยกระจก

กระจกแตกไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทำประกันภัยที่จะช่วยคุ้มครองกระจกแตกได้ ไม่ว่าจะที่ไหนๆ...ก็หมดกังวล


ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

ข้อมูลมีความสำคัญต่อคุณและธุรกิจ ประกันภัยที่ช่วยคุ้มครองความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์หรืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล รวมถึงคุ้้มครองค่าใช้จ่ายจากการทำงานเพิ่ม...ให้คุณสบายใจขึ้น


ประกันภัย

ทางทะเลและขนส่ง


วางใจได้ทุกครั้ง...ด้วยประกันภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงภัยทางทะเลและขนส่งประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล

ที่ช่่วยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่่าจะนำเข้าหรือส่งออกด้วยเรือเดินทะเล, เครื่องบิน, พัสดุไปรษณียภัณฑ์ และรถบรรทุก อันเกิดจากภัยที่คาดไม่ถึง เช่น พายุ เรือเกยตื้น เรือชน ไฟไหม้ หรือการลัักทรัพย์ หรือเหตุอื่นๆ


ประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่งภายในประเทศ เมื่อเกิดเหตุจากรถชน รถพลิกคว่ำ หรือไฟไหม้ หรือเหตุอื่นๆ


ประกันภัยตัวเรือ

ช่วยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือ เช่น เรือเดินสมุทร เรือสำราญ


ประกันภัยความรับผิดชอบต่อผู้ขนส่ง

เป็นประกันภัยคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้รับขน ซึ่งเกิดจากความสูญเสียหรือเสียหายของผู้รับ

ประกันภัย

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน


ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึง อุบัติเหตุอื่นๆ เช่น ไฟไหม้ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานหรือโจรกรรม (ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย) เพื่อความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นท่านสามารถขยายความคุ้มครอง ให้ครอบคลุม...เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้

ประกันภัย

ผู้เล่นกอล์ฟ


เล่นกอล์ฟให้ปลอดภัย...สบายใจกันทั้งก๊วน ซื้อประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อชีวิต หรือร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

อุบัติเหตุต่อผู้เอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ

ประกันภัยต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ เช่น ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ

รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน โดยความคุ้มครองมีผลในขณะที่เล่น ซ้อม หรือฝึกหัดเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะใดๆ ในประเทศไทย

ประกันภัย

อื่นๆประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ปกป้องความเสี่ยงให้ธุรกิจ...หากมีเหตุที่ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ประกันภัยนี้จะช่วยคุ้มครองผลกำไรของธุรกิจที่ขาดหายไปหรือค่าใช้้จ่ายคงที่ ซึ่งยังคงต้องจ่ายในระหว่างธุรกิจหยุดชะงักอัันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน


ประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง / ติดตั้ง

ประกันภัยไว้สบายใจกว่า...ประกันภัยที่ช่วยคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ลมพายุ แผ่นดินไหว รวมถึงอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก สำหรับโครงการต่างๆ เช่น

• คุ้มครองงานก่อสร้าง

• คุ้มครองการติดตั้งเครื่องจักร เช่น ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

• คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น วัสดุจากการก่อสร้างหล่นใส่ผู้ที่เดินผ่านไปมา


ประกันภัยโจรกรรม

ดูแลทรัพย์สินมีค่า...ด้วยประกันภัยที่จะช่วยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการลักทรัพย์การชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงคุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินนั้น ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำการดังกล่าว


ประกันภัยสำหรับเงิน

ประกันภัยที่จะช่วยดูแลเงินของคุณไม่ให้สูญเปล่า...คุ้มครองได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องนิรภัย ตู้นิรภัย หรือคุ้มครองขณะขนส่งเงินจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว


ประกันภัยกระจก

กระจกแตกไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทำประกันภัยที่จะช่วยคุ้มครองกระจกแตกได้ ไม่ว่าจะที่ไหนๆ...ก็หมดกังวล


ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

ข้อมูลมีความสำคัญต่อคุณและธุรกิจ ประกันภัยที่ช่วยคุ้มครองความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์หรืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล รวมถึงคุ้้มครองค่าใช้จ่ายจากการทำงานเพิ่ม...ให้คุณสบายใจขึ้น