MOTOR INSURANCE

ประกันภัยรถยนต์




สบายใจ...ทั้ง 2 ฝ่าย กับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

คุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณี รวมถึงทรัพย์สินของคู่กรณีที่เป็นบุคคลภายนอก


ความคุ้มครอง


ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

การประกันตัวผู้ขับขี่




ประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ