MOTOR INSURANCE

ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัย กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ซึ่งกฏหมายบังคับ ให้รถยนต์ทุกคันมีการประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535


ความคุ้มครอง


ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ