FIRE INSURANCE

ประกันอัคคีภัย


ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้านแผนประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน Happy Home Protect คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ยวดยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และน้ำท่วม รวมถึงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า ครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านอันเนื่องจากถูกโจรกรรม เช่น อัญมณี เครื่องประดับ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ และคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก


ความคุ้มครอง


ภัยที่คุ้มครอง

ไฟไหม้

ฟ้าผ่า

ภัยระเบิด

ยวดยานพาหนะ

ภัยเนื่องจากน้ำ

ลมพายุ แผ่นดินไหว

คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน รวมถึง

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินมีค่า เนื่องจากการโจรกรรม


ตารางความคุ้มครอง