CAREER

ร่วมงานกับเราแบบฟอร์มสมัครงานใบสมัครเลขที่:ตำแหน่งงานที่สมัคร (สามารถเลือกได้สูงสุด 3 ตำแหน่ง)


อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเข้าทำงานได้*ประวัติผู้สมัครงาน


คำนำหน้า*

ชื่อ-นามสกุล*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

บัตรประชาชน*ประวัติการศึกษา (กรุณากรอกวุฒิการศึกษาสูงสุด)


ปีการศึกษา - ถึง*

ชื่อสถานศึกษา*

วุฒิที่ได้รับ*

คณะ / วิชาเอก*

เกรดเฉลี่ย*ประวัติการทำงาน (กรุณากรอกสถานที่ทำงานล่าสุด)


ชื่อบริษัท

ตำแหน่ง / ฝ่ายงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติอื่นๆ


หากต้องการปฏิบัติงานต่างจังหวัดกรุณาระบุจังหวัดแนบเอกสารเพิ่มเติม


ภาพถ่ายหน้าตรง (ไฟล์นามสกุล gif, jpg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 เมกะไบต์)*

เลือกไฟล์

ไฟล์ประวัติ (ไฟล์นามสกุล pdf, doc, docx ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 เมกะไบต์)*

เลือกไฟล์รหัสยืนยัน (รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ กรุณายืนยัน)


* กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้


หมายเหตุ: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้อความตอนใดไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือเป็นความเท็จ ให้ถือว่าการจ้างที่ตกลงไว้หรือที่จะตกลงจ้างเป็นอันโมฆะ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เลิกจ้างได้ทันที โดยข้าพเจ้าไม่ขอใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น