เที่ยวอินเดีย ขอวีซ่าออนไลน์ได้ด้วยนะ
วิธีการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์

1. สามารถยื่นขอ e-visa ได้ที่ https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 2. เตรียมรูปถ่ายสีที่ถ่ายแล้วไม่เกิน 3 เดือน ด้านหลังพื้นขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหมือนกับ Visa America) สแกนเป็นไฟล์ .jpg ให้เรียบร้อย 3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 4. ใบจองตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท 5. ใบจองโรงแรม 6. กรอกรายละเอียดที่เป็นความจริงทั้งหมด และปริ้นท์ใบจองที่พักติดตัวไปด้วย เพื่อยืนยันสถานที่อยู่ในประเทศอินเดีย 7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ของคนไทย 50 USD และค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.5% 8. การยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ สามารถขอได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อ 1 ปีปฏิทิน และอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย 9. ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5 วัน หลังจากนั้นระบบจะส่งอีเมล์คอนเฟิร์มมาให้ แนะนำว่าให้ปริ้นท์พกติดตัวไปยังอินเดียด้วย สำหรับใครที่ได้วีซ่าอินเดียเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมตัวเที่ยวให้สนุกได้เลย แล้วคุณจะพบว่าอินเดียเป็นอีกประเทศที่น่าค้นหาอีกประเทศหนึ่ง

กลับไปหน้ารวม

ประกันภัยน่าสนใจ

ประกันภัยเดินทางสะสมไมล์ เดินทางต่างประเทศ

ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

465
บทความแนะนำ
เที่ยวอินเดีย ขอวีซ่าออนไลน์ได้ด้วยนะ


วิธีการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์


1. สามารถยื่นขอ e-visa ได้ที่ https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 2. เตรียมรูปถ่ายสีที่ถ่ายแล้วไม่เกิน 3 เดือน ด้านหลังพื้นขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหมือนกับ Visa America) สแกนเป็นไฟล์ .jpg ให้เรียบร้อย 3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 4. ใบจองตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท 5. ใบจองโรงแรม 6. กรอกรายละเอียดที่เป็นความจริงทั้งหมด และปริ้นท์ใบจองที่พักติดตัวไปด้วย เพื่อยืนยันสถานที่อยู่ในประเทศอินเดีย 7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ของคนไทย 50 USD และค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.5% 8. การยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ สามารถขอได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อ 1 ปีปฏิทิน และอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย 9. ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5 วัน หลังจากนั้นระบบจะส่งอีเมล์คอนเฟิร์มมาให้ แนะนำว่าให้ปริ้นท์พกติดตัวไปยังอินเดียด้วย สำหรับใครที่ได้วีซ่าอินเดียเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมตัวเที่ยวให้สนุกได้เลย แล้วคุณจะพบว่าอินเดียเป็นอีกประเทศที่น่าค้นหาอีกประเทศหนึ่ง

465

บทความแนะนำ