กรุงไทยพานิชประกันภัย ดูแลจ่ายสินไหม Covid-19 ครอบคลุมแบบ Home Isolation และ Community Isolation
กรุงไทยพานิชประกันภัย ดูแลจ่ายสินไหมทดแทน Covid-19 ครอบคลุม แบบ Home Isolation และ Community Isolation ค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และชดเชยรายได้

พร้อมดูแลให้เพิ่ม ครอบคลุม ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ซื้อโดยคำแนะนำของแพทย์ หรือ tele-pharmacy รวมถึงค่าบริการให้คำปรึกษาของแพทย์ telemedicine


รายละเอียดนโยบายความคุ้มครองของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศ คำสั่งนายทะเบียน คปภ. 44/2564 สิทธิการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 1. ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ Covid-19 โดยแพทย์ (ไม่รวมผลตรวจด้วย test kits ด้วยตนเอง) 2. แพทย์หรือผู้ดูแลประจำหน่วยบริการในพื้นที่เห็นสมควร ให้ผู้ป่วยแยกกักตัวในที่พักได้โดยผู้ป่วยและเจ้าของสถานที่ยินยอม หรือมีพื้นที่เอกเทศในชุมชนสำหรับแยกกักตัว รวมถึงกรณีที่ต้องกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนด


ลูกค้าต้องการเรียกร้องสินไหม โปรดยื่นเอกสารดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าติดเชื้อ Covid-19 (ไม่รวมผลตรวจด้วย test kits ด้วยตนเอง) หรือผลตรวจ RT PCR หรือคำแนะนำจากหน่วยบริการให้ทำการรักษาแบบ Home หรือ Community Isolation 2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง สำหรับ ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าเอกซ์เรย์ ค่าตรวจหาเชื้อซ้ำ ค่ารถพยาบาล ที่แสดงค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป เพื่อการรักษาตัวแบบ Home หรือ Community Isolation 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 5. เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (พิจารณาแล้วแต่กรณี)


ช่องทางส่งเอกสารแจ้งเคลม LINE : @kpiclaim หรือ คลิกที่นี่เพิ่มเพื่อน Email : aandh@kpi.co.th #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #เราจะผ่านไปด้วยกัน

กลับไปหน้ารวม
บทความแนะนำ
กรุงไทยพานิชประกันภัย ดูแลจ่ายสินไหม Covid-19 ครอบคลุมแบบ Home Isolation และ Community Isolation


กรุงไทยพานิชประกันภัย ดูแลจ่ายสินไหมทดแทน Covid-19 ครอบคลุม แบบ Home Isolation และ Community Isolation ค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และชดเชยรายได้


พร้อมดูแลให้เพิ่ม ครอบคลุม ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ซื้อโดยคำแนะนำของแพทย์ หรือ tele-pharmacy รวมถึงค่าบริการให้คำปรึกษาของแพทย์ telemedicine


รายละเอียดนโยบายความคุ้มครองของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศ คำสั่งนายทะเบียน คปภ. 44/2564 สิทธิการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 1. ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ Covid-19 โดยแพทย์ (ไม่รวมผลตรวจด้วย test kits ด้วยตนเอง) 2. แพทย์หรือผู้ดูแลประจำหน่วยบริการในพื้นที่เห็นสมควร ให้ผู้ป่วยแยกกักตัวในที่พักได้โดยผู้ป่วยและเจ้าของสถานที่ยินยอม หรือมีพื้นที่เอกเทศในชุมชนสำหรับแยกกักตัว รวมถึงกรณีที่ต้องกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนด


ลูกค้าต้องการเรียกร้องสินไหม โปรดยื่นเอกสารดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าติดเชื้อ Covid-19 (ไม่รวมผลตรวจด้วย test kits ด้วยตนเอง) หรือผลตรวจ RT PCR หรือคำแนะนำจากหน่วยบริการให้ทำการรักษาแบบ Home หรือ Community Isolation 2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง สำหรับ ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าเอกซ์เรย์ ค่าตรวจหาเชื้อซ้ำ ค่ารถพยาบาล ที่แสดงค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป เพื่อการรักษาตัวแบบ Home หรือ Community Isolation 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 5. เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (พิจารณาแล้วแต่กรณี)


ช่องทางส่งเอกสารแจ้งเคลม LINE : @kpiclaim หรือ คลิกที่นี่เพิ่มเพื่อน Email : aandh@kpi.co.th #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #เราจะผ่านไปด้วยกัน

2K

บทความแนะนำ