กรุงไทยพานิชประกันภัย พิจารณาจ่ายสินไหมเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษเหตุโรงงานสารเคมีระเบิด
กรุงไทยพานิชประกันภัย ดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานสารเคมีระเบิด (โรงงานหมิงตี้) โดยบริษัทฯ จะรับพิจารณาจ่ายสินไหมเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ลูกค้ากรุงไทยพานิชประกันภัยเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ดังนี้ 1. วงเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด 2. วงเงินช่วยเหลือค่าทำความสะอาดที่พักอาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดหรือจากฝุ่นละอองและควันพิษ หมายเหตุ - ลูกค้ากรุณาแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักอาศัย และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าทำความสะอาดที่พักอาศัย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในรายการใดรายการหนึ่ง หรือทั้ง 2 รายการรวมกันโดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 บาท - บริษัทฯ จะพิจารณาวงเงินความช่วยเหลือพิเศษให้สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยที่บ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุโรงงานระเบิด


สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัยที่ต้องการเรียกร้องสินไหม กรมธรรม์ประกันภัย ให้ความคุ้มครอง ถึงความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิด แม้ไม่เกิดเหตุไฟไหม้ โดยท่านสามารถส่งภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหายจากแรงระเบิด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งทำการประเมินค่าสินไหมแก่ท่าน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. Line OA: @kpiclaim เพิ่มเพื่อน 2. Website: https://www.kpi.co.th/Service/Other 3. Email: pandc@kpi.co.th *บริษัทฯ จะพิจารณาสินไหมภายใน 7 วัน หลังจากได้รับภาพถ่ายและเอกสารประกอบการพิจารณาครบแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2624 1111 ต่อ 4933-37 , 08 1868 7187


ขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท 1. กรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน (สำหรับธุรกิจ) ไม่คุ้มครองถึงความเสียหายจากแรงระเบิด ยกเว้นมีการซื้อภัยเพิ่ม “ภัยจากการระเบิด” 2. กรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน IAR ให้ความคุ้มครองรวมถึงความเสียหายจากแรงระเบิด 3. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองถึงการได้รับบาดเจ็บ อาการระคายเคืองจากสารพิษ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากเหตุระเบิดเพลิงไหม้ 4. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองรวมถึงความเจ็บป่วยที่สืบเนื่องโดยตรงจากการสูดดม สัมผัสฝุ่นควันหรือแก๊สพิษ จากเหตุระเบิดเพลิงไหม้กรณีมีอาการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลังแต่สืบเนื่องจากเหตุระเบิด โปรดแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุถึงการป่วยที่สืบเนื่องจากเหตุระเบิด


เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผ่านช่องทางออนไลน์ ประกันภัยทรัพย์สิน 1. ภาพถ่ายเลขที่บ้าน 2. ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย 3. หลักฐานใบเสนอราคาหรือใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 4. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันภัย) 5. หลักฐานใบแจ้งความต่อ สน. ในเขตพื้นที่ 6. ภาพถ่ายสมุดบัญชี แสดงเลขบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าสินไหม ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 1. หลักฐานใบเสร็จรับเงิน (กรุณาส่งใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง) ทางไปรษณีย์) 2. หลักฐานใบรับรองแพทย์ 3. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันภัย) 4. ภาพถ่ายสมุดบัญชีแสดงเลขบัญชีธนาคารสำหรับเงินค่าสินไหม

กลับไปหน้ารวม

700
บทความแนะนำ
กรุงไทยพานิชประกันภัย พิจารณาจ่ายสินไหมเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษเหตุโรงงานสารเคมีระเบิด


กรุงไทยพานิชประกันภัย ดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานสารเคมีระเบิด (โรงงานหมิงตี้) โดยบริษัทฯ จะรับพิจารณาจ่ายสินไหมเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ


บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ลูกค้ากรุงไทยพานิชประกันภัยเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ดังนี้ 1. วงเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด 2. วงเงินช่วยเหลือค่าทำความสะอาดที่พักอาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดหรือจากฝุ่นละอองและควันพิษ หมายเหตุ - ลูกค้ากรุณาแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักอาศัย และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าทำความสะอาดที่พักอาศัย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในรายการใดรายการหนึ่ง หรือทั้ง 2 รายการรวมกันโดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 บาท - บริษัทฯ จะพิจารณาวงเงินความช่วยเหลือพิเศษให้สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยที่บ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุโรงงานระเบิด


สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัยที่ต้องการเรียกร้องสินไหม กรมธรรม์ประกันภัย ให้ความคุ้มครอง ถึงความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิด แม้ไม่เกิดเหตุไฟไหม้ โดยท่านสามารถส่งภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหายจากแรงระเบิด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งทำการประเมินค่าสินไหมแก่ท่าน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. Line OA: @kpiclaim เพิ่มเพื่อน 2. Website: https://www.kpi.co.th/Service/Other 3. Email: pandc@kpi.co.th *บริษัทฯ จะพิจารณาสินไหมภายใน 7 วัน หลังจากได้รับภาพถ่ายและเอกสารประกอบการพิจารณาครบแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2624 1111 ต่อ 4933-37 , 08 1868 7187


ขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท 1. กรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน (สำหรับธุรกิจ) ไม่คุ้มครองถึงความเสียหายจากแรงระเบิด ยกเว้นมีการซื้อภัยเพิ่ม “ภัยจากการระเบิด” 2. กรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน IAR ให้ความคุ้มครองรวมถึงความเสียหายจากแรงระเบิด 3. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองถึงการได้รับบาดเจ็บ อาการระคายเคืองจากสารพิษ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากเหตุระเบิดเพลิงไหม้ 4. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองรวมถึงความเจ็บป่วยที่สืบเนื่องโดยตรงจากการสูดดม สัมผัสฝุ่นควันหรือแก๊สพิษ จากเหตุระเบิดเพลิงไหม้กรณีมีอาการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลังแต่สืบเนื่องจากเหตุระเบิด โปรดแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุถึงการป่วยที่สืบเนื่องจากเหตุระเบิด


เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผ่านช่องทางออนไลน์ ประกันภัยทรัพย์สิน 1. ภาพถ่ายเลขที่บ้าน 2. ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย 3. หลักฐานใบเสนอราคาหรือใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 4. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันภัย) 5. หลักฐานใบแจ้งความต่อ สน. ในเขตพื้นที่ 6. ภาพถ่ายสมุดบัญชี แสดงเลขบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าสินไหม ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 1. หลักฐานใบเสร็จรับเงิน (กรุณาส่งใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง) ทางไปรษณีย์) 2. หลักฐานใบรับรองแพทย์ 3. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันภัย) 4. ภาพถ่ายสมุดบัญชีแสดงเลขบัญชีธนาคารสำหรับเงินค่าสินไหม

700

บทความแนะนำ