โครงการนักศึกษาฝึกงาน (KPI Internship Program)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมนักศึกษาฝึกงานให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกลุ่มพิเศษ และถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการทำงาน ภายใต้หัวข้อการออกแบบและพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยสำหรับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเสี่ยงทางกายภาพจากอุบัติภัยทั่วไป รวมถึงความเสียหายทางการเงินจากธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอความคุ้มครองประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ประกอบการออนไลน์ในแต่ละด้าน

โดยมีนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 ดังนี้ 1. นางสาว ญาตา ธนกาญจน์ 2. นาย ณภัทร เตชะมานะพงษ์ 3. นางสาว ภัทรภร เสาวภาคย์ 4. นาย ภวพล วิพุธอมร 5. นางสาว พีรนันท์ ขวัญมา 6. นางสาว อารียา ทับช่างไม้ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย 1. นางสาว นภัสวรรณ จรเอียด 2. นางสาว อินทิรา ช่วยวงศ์ จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคสถิติประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย


น้องๆ นักศึกษาได้เลือกศึกษาธุรกิจออนไลน์ 2 ประเภท ได้แก่ บริการการขนส่งออนไลน์ ทั้งส่งผู้โดยสาร อาหารเครื่องดื่ม และพัสดุ ซึ่งเป็นบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคโดยผู้บริโภคสามารถได้รับสินค้าและร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ที่มีและไม่มีหน้าร้านแสดงสินค้า ซึ่งขายผ่านเพจหรือเว็บไซต์ตนเอง หรือผ่าน market platform online เป็นหลัก โดยมีระยะเวลาโครงการ 10 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองประกันภัยที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มธุรกิจบริการทั้ง 2 ประเภท


โดยได้รับการดูแลและคำปรึกษาจาก ฝ่ายสนับสนุนบริหารองค์กร ให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความรู้การเก็บสถิติและออกแบบความคุ้มครองและคิดเบี้ยประกันภัย ทีมรับประกันภัยให้ความรู้ด้านการพิจารณารับประกันภัย และทีมการเงินให้ข้อมูลด้านการบริหารการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยหัวมีหัวหน้าทีม คือ คุณ วิริยา ศรีมันตะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดูแลโครงการนักศึกษาโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กลับไปหน้ารวม

759
บทความแนะนำ
โครงการนักศึกษาฝึกงาน (KPI Internship Program)


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมนักศึกษาฝึกงานให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกลุ่มพิเศษ และถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการทำงาน ภายใต้หัวข้อการออกแบบและพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยสำหรับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเสี่ยงทางกายภาพจากอุบัติภัยทั่วไป รวมถึงความเสียหายทางการเงินจากธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอความคุ้มครองประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ประกอบการออนไลน์ในแต่ละด้าน


โดยมีนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 ดังนี้ 1. นางสาว ญาตา ธนกาญจน์ 2. นาย ณภัทร เตชะมานะพงษ์ 3. นางสาว ภัทรภร เสาวภาคย์ 4. นาย ภวพล วิพุธอมร 5. นางสาว พีรนันท์ ขวัญมา 6. นางสาว อารียา ทับช่างไม้ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย 1. นางสาว นภัสวรรณ จรเอียด 2. นางสาว อินทิรา ช่วยวงศ์ จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคสถิติประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย


น้องๆ นักศึกษาได้เลือกศึกษาธุรกิจออนไลน์ 2 ประเภท ได้แก่ บริการการขนส่งออนไลน์ ทั้งส่งผู้โดยสาร อาหารเครื่องดื่ม และพัสดุ ซึ่งเป็นบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคโดยผู้บริโภคสามารถได้รับสินค้าและร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ที่มีและไม่มีหน้าร้านแสดงสินค้า ซึ่งขายผ่านเพจหรือเว็บไซต์ตนเอง หรือผ่าน market platform online เป็นหลัก โดยมีระยะเวลาโครงการ 10 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองประกันภัยที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มธุรกิจบริการทั้ง 2 ประเภท


โดยได้รับการดูแลและคำปรึกษาจาก ฝ่ายสนับสนุนบริหารองค์กร ให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความรู้การเก็บสถิติและออกแบบความคุ้มครองและคิดเบี้ยประกันภัย ทีมรับประกันภัยให้ความรู้ด้านการพิจารณารับประกันภัย และทีมการเงินให้ข้อมูลด้านการบริหารการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยหัวมีหัวหน้าทีม คือ คุณ วิริยา ศรีมันตะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดูแลโครงการนักศึกษาโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

759

บทความแนะนำ