Welcome! Winter ประกันภัยเดินทาง i-Insure พาเที่ยวเมืองหนาว
แจกโปรสุดคุ้ม! 2 ต่อ เบี้ยทุก 5 บาท รับ 1 Mile ROP หรือ 1 AirAsia BIGPoint + รับส่วนลดสูงถึง 500 บาท*

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!! ซื้อประกันการเดินทางสะสมไมล์ ไอ-อินชัวร์ (i-Insure) คลิกซื้อเลย


ต่อที่ 1 ทุกเบี้ยประกันภัยเดินทาง 5 บาท = 1 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือ แอร์เอเซีย BIGPoint 1 คะแนน ต่อที่ 2 ทุกเบี้ยประกันภัยเดินทาง 500 บาท เลือกรับส่วนลดใช้แทนเงินสดได้เพียง 1 สิทธิ ดังนี้ • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จาก Starbucks หรือ • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จาก Bar B Q Plaza หรือ • ค่าเช่า Pocket Wi-fi หรือ Sim card จาก Wi-Ho! รับส่วนลดใช้แทนเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 500-999 บาท หรือ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,000–1,499 บาท หรือ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,500–1,999 บาท หรือ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 400 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,000–2,499 บาท หรือ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป **นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทํารายการ 1 ครั้ง (ทํารายการซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 10 ท่าน/ครั้ง)


*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เดินทาง ที่สมัครและชําระค่าเบี้ยประกันภัยเดินทาง i-Insure ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th/IWEB/ta ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 62 (“ระยะเวลารายการ”) 2. โปรโมชั่นนี้นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทํารายการพร้อมกัน 1 ครั้ง (สามารถซื้อพร้อมกันได้ 1-10 ท่านต่อครั้ง) 3. รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือ คะแนน AirAsia Big Point ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกโอนให้แก่ผู้เดินทาง หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในเวลา 1 วันทําการ โดยไมล์หรือคะแนนสะสมที่ผู้เดินทางจะได้รับโอนโดยตรงไม่มีเงื่อนไขขั้นตํ่าในการโอน และจะโอนเข้าไปยังชื่อผู้เอาประกันภัยในระบบไอ-อินชัวร์ท่านแรกเพียงท่านเดียว โดยชื่อผู้เอาประกันภัยท่านแรกที่ระบุต้องตรงกับชื่อ-สกุลสมาชิกในระบบรอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือสมาชิก AirAsia Big Point เท่านั้น ไมล์หรือคะแนนที่ผู้เดินทางได้รับ จะไม่สามารถคํานวณเป็นจุดทศนิยมได้ และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจํานวนเต็ม โดยไมล์หรือคะแนนเมื่อทําการโอนเข้าบัญชีสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิก หรือ โอนคืนออกจากบัญชีได้ 4. สิทธิส่วนลด ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายจาก Starbucks และ Bar B Q plaza นี้ จะถูกจัดส่งให้แก่ผู้เดินทาง หลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในเวลา 1 วันทำการ สําหรับรายปีจะจัดส่งให้ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง/วันเดินทาง และจะจัดส่งในรูปแบบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น


5. สามารถเช่า Pocket Wi-Fi และซื้อซิมการ์ด จาก Wi-Ho! ผ่านช่องทาง https://kpi.wi-ho.co.th โดยต้องสั่งสินค้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเดินทางหรือวันรับสินค้า และจะต้องเช่าขั้นต่ำอย่างน้อย 3 วัน 6. Code สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง/1 Code 7. Pocket Wi-Fi จาก Wi-Ho! สามารถรับและคืนได้ที่สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ และ Wi-Ho! ทองหล่อซอย 10 https://www.wi-ho.co.th/service-locations/ 8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 9. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ 10. การส่งเสริมการขายนี้ จัดทําขึ้นโดยบริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคําตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 12. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ อีเมล i-insure@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กลับไปหน้ารวม

ประกันภัยน่าสนใจ

ซื้อประกันเดินทาง i-Insure คลิก

มอบโปรใหม่จุใจ!!! ให้ 2 ต่อ
บทความแนะนำ
Welcome! Winter ประกันภัยเดินทาง i-Insure พาเที่ยวเมืองหนาว


แจกโปรสุดคุ้ม! 2 ต่อ เบี้ยทุก 5 บาท รับ 1 Mile ROP หรือ 1 AirAsia BIGPoint + รับส่วนลดสูงถึง 500 บาท*


คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!! ซื้อประกันการเดินทางสะสมไมล์ ไอ-อินชัวร์ (i-Insure) คลิกซื้อเลย


ต่อที่ 1 ทุกเบี้ยประกันภัยเดินทาง 5 บาท = 1 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือ แอร์เอเซีย BIGPoint 1 คะแนน ต่อที่ 2 ทุกเบี้ยประกันภัยเดินทาง 500 บาท เลือกรับส่วนลดใช้แทนเงินสดได้เพียง 1 สิทธิ ดังนี้ • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จาก Starbucks หรือ • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จาก Bar B Q Plaza หรือ • ค่าเช่า Pocket Wi-fi หรือ Sim card จาก Wi-Ho! รับส่วนลดใช้แทนเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 500-999 บาท หรือ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,000–1,499 บาท หรือ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,500–1,999 บาท หรือ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 400 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,000–2,499 บาท หรือ รับส่วนลดใช้แทนเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป **นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทํารายการ 1 ครั้ง (ทํารายการซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 10 ท่าน/ครั้ง)


*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เดินทาง ที่สมัครและชําระค่าเบี้ยประกันภัยเดินทาง i-Insure ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th/IWEB/ta ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 62 (“ระยะเวลารายการ”) 2. โปรโมชั่นนี้นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทํารายการพร้อมกัน 1 ครั้ง (สามารถซื้อพร้อมกันได้ 1-10 ท่านต่อครั้ง) 3. รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือ คะแนน AirAsia Big Point ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกโอนให้แก่ผู้เดินทาง หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในเวลา 1 วันทําการ โดยไมล์หรือคะแนนสะสมที่ผู้เดินทางจะได้รับโอนโดยตรงไม่มีเงื่อนไขขั้นตํ่าในการโอน และจะโอนเข้าไปยังชื่อผู้เอาประกันภัยในระบบไอ-อินชัวร์ท่านแรกเพียงท่านเดียว โดยชื่อผู้เอาประกันภัยท่านแรกที่ระบุต้องตรงกับชื่อ-สกุลสมาชิกในระบบรอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือสมาชิก AirAsia Big Point เท่านั้น ไมล์หรือคะแนนที่ผู้เดินทางได้รับ จะไม่สามารถคํานวณเป็นจุดทศนิยมได้ และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจํานวนเต็ม โดยไมล์หรือคะแนนเมื่อทําการโอนเข้าบัญชีสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิก หรือ โอนคืนออกจากบัญชีได้ 4. สิทธิส่วนลด ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายจาก Starbucks และ Bar B Q plaza นี้ จะถูกจัดส่งให้แก่ผู้เดินทาง หลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในเวลา 1 วันทำการ สําหรับรายปีจะจัดส่งให้ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง/วันเดินทาง และจะจัดส่งในรูปแบบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น


5. สามารถเช่า Pocket Wi-Fi และซื้อซิมการ์ด จาก Wi-Ho! ผ่านช่องทาง https://kpi.wi-ho.co.th โดยต้องสั่งสินค้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเดินทางหรือวันรับสินค้า และจะต้องเช่าขั้นต่ำอย่างน้อย 3 วัน 6. Code สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง/1 Code 7. Pocket Wi-Fi จาก Wi-Ho! สามารถรับและคืนได้ที่สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ และ Wi-Ho! ทองหล่อซอย 10 https://www.wi-ho.co.th/service-locations/ 8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 9. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ 10. การส่งเสริมการขายนี้ จัดทําขึ้นโดยบริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคําตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 12. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ อีเมล i-insure@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

4K

บทความแนะนำ