ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ประกันการเดินทางต่างประเทศ i-Insure
ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ประกันการเดินทางต่างประเทศ i-Insure

• พร้อมดูแลทุกทริปด้วยแผนประกันที่หลากหลาย ทั้งเอเชียและเวิลด์ไวด์ • ให้ความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (Departure Time) 2 ชั่วโมง • คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือชีวิต • นอนโรงพยาบาลทั่วโลกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย • แผนประกันภัยรับรองแล้วจากสถานทูต สบายใจใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 2305 4474 สื่อสารได้มากกว่า 40 ภาษา รวมถึงภาษาไทย • คุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าเสียหายหรือสูญหาย • คุ้มครองรวมถึงการสูญเสียวงเงินจากบัตรเครดิต • วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100% i-Insure แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศทั้ง แผนเอเชียและแผนเวิลด์ไวด์ ที่ออกแบบความคุ้มครองให้ครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ให้คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์ได้ทุกจุดหมายการเดินทาง อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อใช้ยื่นขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพราะแผนประกันภัยได้รับการรับรองแล้วจากสถานทูต


คลิก ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน
เงื่อนไขการรับประกัน - คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี - ประกันการเดินทางต่างประเทศขยายอายุผู้เอาประกันภัยได้ถึง 85 ปี - ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน - ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ - ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยเว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง - ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

กลับไปหน้ารวม

ประกันภัยน่าสนใจ

ซื้อประกันเดินทาง i-Insure คลิก
บทความแนะนำ
ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ประกันการเดินทางต่างประเทศ i-Insure


ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ประกันการเดินทางต่างประเทศ i-Insure


• พร้อมดูแลทุกทริปด้วยแผนประกันที่หลากหลาย ทั้งเอเชียและเวิลด์ไวด์ • ให้ความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (Departure Time) 2 ชั่วโมง • คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือชีวิต • นอนโรงพยาบาลทั่วโลกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย • แผนประกันภัยรับรองแล้วจากสถานทูต สบายใจใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 2305 4474 สื่อสารได้มากกว่า 40 ภาษา รวมถึงภาษาไทย • คุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าเสียหายหรือสูญหาย • คุ้มครองรวมถึงการสูญเสียวงเงินจากบัตรเครดิต • วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100% i-Insure แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศทั้ง แผนเอเชียและแผนเวิลด์ไวด์ ที่ออกแบบความคุ้มครองให้ครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ให้คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์ได้ทุกจุดหมายการเดินทาง อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อใช้ยื่นขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพราะแผนประกันภัยได้รับการรับรองแล้วจากสถานทูต


คลิก ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน
เงื่อนไขการรับประกัน - คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี - ประกันการเดินทางต่างประเทศขยายอายุผู้เอาประกันภัยได้ถึง 85 ปี - ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน - ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ - ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยเว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง - ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

1K

บทความแนะนำ